Paul Rowlinson

Ymgeisydd etholaeth Delyn a rhanbarth Gogledd Cymru (rhif 4)

Paul Rowlinson - DelynPaul Rowlinson - Gogledd Cymru (4)

Facebook

Soniwch amdanoch eich hun

Cefais fy ngeni yn Swydd Caer, a gweithio yn y diwydiant cemegol yn yr Almaen cyn dod i Gymru i hyfforddi fel athro ym Mhrifysgol Bangor ac Ysgol Uwchradd St Richard Gwyn yn y Fflint. Yn nes ymlaen, gweithiais ym maes tai a chyllid llywodraeth leol, ac yna fel cyfieithydd llawrydd ar draws gogledd Cymru. Rwy’n byw ym Methesda ac yn gwasanaethu ar Gyngor Gwynedd, lle’r wyf yn gadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg a’r economi. Rwy’n briod ac yn dad i dri o blant. Byddaf yn gwirfoddoli fel bugail y stryd ac yn helpu i redeg cynllun trydan dŵr cymunedol i leihau’r ôl troed carbon lleol a bod o les i’r gymuned.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Bydd yn rhaid i ni fynd i’r afael â sawl argyfwng ar yr un pryd. Yn amlwg, delio â’r pandemig fydd y dasg gyntaf, ac yna trawsnewid ein gwasanaethai iechyd a lles, a buddsoddi ynddynt, fel y gallant roi’r gofal angenrheidiol i bawb sy’n aros am driniaeth. Ar yr un pryd, rhaid i ni ddad-garboneiddio a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Fe wyddom bellach y byd dy deng mlynedd nesaf yn dyngedfennol. Bydd hyn yn galw am chwyldro diwydiannol gwyrdd, a fydd yn ei dro yn helpu i greu’r swyddi a’r busnesau cynaliadwy y mae arnom eu hangen, trwy adeiladu ar ein cryfderau fel cenedl. I gwrdd â’r heriau enfawr hyn, rhaid i ni gymryd y pwerau y mae arnom eu hangen ymaith oddi wrth San Steffan a gallu cymryd y cyfrifoldeb dros ein dyfodol ein hunain fel cenedl annibynnol.

Beth wnewch chi dros Delyn / Gogledd Cymru petaech yn cael eich ethol?

Fe wnaf yn siŵr y bydd Delyn, Sir y Fflint a gogledd Cymru yn derbyn y sylw rydym yn ei haeddu gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu darparu’r addysg gorau posib a chyfleoedd am swyddi da i’n pobl ifanc, cefnogi ein diwydiannau gweithgynhyrchu yn yr amgylchedd newydd wedi Brexit, a dileu tlodi. Mae’n golygu buddsoddi mewn ynni adnewyddol, trafnidiaeth, technoleg ddigidol a chartrefi cynnes a fforddiadwy. Byddaf yn gweithio ar draws ffiniau plaid, yn lleol ac yn y Senedd, i wneud yn siŵr y gall pobl Delyn ffynnu a bod y gwasanaethau cyhoeddus yr ydym ni’n dibynnu arnynt o’r ansawdd gorau oll.