Pleidlais y Bobl yw’r unig ffordd i fargen y Prif Weinidog oroesi

26ba248e-ba4a-4849-8643-b6f79727f07b.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC, ac arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn dilyn cyfarfodydd adeiladol gyda hi ddydd Mercher a chyda Gweinidogion eraill y  Llywodraeth ddydd Iau.

Yn y llythyr, mae gwleidyddion blaenllaw Plaid Cymru yn crybwyll nifer o ffyrdd y gallai Llywodraeth Prydain ddod i gytundeb â Phlaid Cymru ar atebion i dorri cyfyng gyngor Brexit, gan bwysleisio’r angen i fynd a’r ateb ‘dim bargen’ oddi ar y bwrdd, ac ar gynnydd ar Bleidlais y Bobl. Yn y llythyr, maent yn amlinellu’r ffaith mai’r unig ffordd y gall Mrs May gynnal ei “llinellau coch” trafod yw trwy gefnogi refferendwm fyddai’n cadarnhau neu yn gwrthod ei bargen.

Maent yn pwysleisio y gallai rhoi llais terfynol i’r bobl ar fargen Llywodraeth Prydain fod yn ateb i benbleth y Prif Weinidog trwy ddatrys cwestiwn Brexit y DG am genhedlaeth. Honna Mr Price a Ms Saville Roberts fod y ffaith i Dŷ’r Cyffredin wrthod bargen y Prif Weinidog yn golygu mai’r unig ddyfodol i’r fargen yw trwy roi prawf iddi yn erbyn y dewis o aros yn yr UE.

Dywed arweinydd Plaid Cymru a’u harweinydd yn San Steffan yn y llythyr “er mwyn bwrw ymlaen â thrafodaethau, fod yn rhaid i ni yn awr weld arwyddion cadarnhaol o gymodi ar ran Llywodraeth Prydain.”

Meddai arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC:

“Mae’r Prif Weinidog yn prysur mynd yn brin o ddewisiadau i dorri cyfyng gyngor Brexit.

“O ystyried pa mor drwm y’i trechwyd ei bargen yn y Senedd, heb newidiadau llwyr, does dim dyfodol i gytundeb Mrs May. All y newidiadau hynny ddim digwydd heb i’w safbwynt trafod ddymchwel yn llwyr. Felly os yw’r Prif Weinidog eisiau cynnal ei ‘llinellau coch’ yr unig ffordd y gellir gweithredu ei chytundeb yw os bydd yn ennill prawf y farn gyhoeddus mewn Pleidlais y Bobl. 

“Byddai Plaid Cymru yn parhau i bledio parhad ein haelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd, ond os yw’r Prif Weinidog yn credu yn ei bargen, does ganddi ddim i’w ofni. 

“Yr ydym yn grediniol mai Pleidlais y Bobl yw’r ateb i bawb – gan gynnwys y Prif Weinidog. 

“Byddai caniatáu i’r bobl gadarnhau neu wrthod ei bargen a gosod amserlen bendant ar gyfer ei weithredu yn rhoi sicrwydd ar adeg pan fod effeithiau dinistriol parlys seneddol yn cael eu teimlo nid yn unig yn y byd gwleidyddol ond yn yr economi hefyd.

“Nid ail-redeg refferendwm 2016 fyddai fersiwn Plaid Cymru o Bleidlais y Bobl. Yn hytrach, byddai’n gytundeb o barch o ran y modd mae’n ymddwyn. Yn lle rhwygo, gallai fod yn fodd i wella’r rhaniadau dwfn mewn cymdeithas.

“Yn ogystal â chymryd senario ‘dim bargen trwy ddiofyn’ oddi ar y bwrdd, dylai’r Prif Weinidog ymrwymo i raglen o gynnydd hefyd. Er mwyn i drafodaethau trawsbleidiol fod yn ystyrlon, rhaid i ni weld arwyddion cadarnhaol o gymodi ar ei rhan hi.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.