Rhybudd Plaid dros “amodau perffaith” am storm yn y sector dysgu

Llyr_Gruffydd.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd AC, heddiw wedi rhybuddio fod y sector addysg yng Nghymru’n wynebu argyfwng staffio dros y blynyddoedd nesaf os nad yw Llywodraeth Lafur Cymru’n cymryd y camau angenrheidiol i wella lefelau cynnal staff.

Mae’r Arolwg Gweithlu Addysg Cenedlaethol a gyhoeddir heddiw yn datgelu fod 1 o bob 3 athro a holwyd yn bwriadu gadael y proffesiwn o fewn y tair blynedd nesaf, gydag 88% yn nodi nad ydynt yn medru ymdopi gyda gofynion eu llwyth gwaith.

Noda’r Arolwg hefyd nad oedd 71% o athrawon llanw a 38% o athrawon ysgol yn gyfarwydd iawn, neu ddim o gwbl, gydag argymhellion Adolygiad Donaldson.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC:

“Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchiad damniol o fethiant y Llywodraeth Lafur i wneud dysgu’n broffesiwn deniadol i bobl yng Nghymru.

“Nid yn unig mae’r ffigyrau’n frawychus o ran y niferoedd sy’n nodi nad ydynt yn gallu ymdopi gyda gofynion eu llwyth chwaith – cyfanswm o 88% - mae’r Arolwg hefyd yn dangos effaith niweidiol posib y methiant hwn i warchod llesiant staff yn y sector addysg drwyddi draw.

“Nododd 1 o bob 3 athro eu bod yn bwriadu gadael y proffesiwn dysgu o fewn y tair blynedd nesaf. Mae hyn ar ben ffigyrau diweddar sy’n dangos fod y nifer o ddyddiau dysgu sydd wedi eu colli i salwch ynghlwm a phwysau gwaith wedi mwy na dwblu o 21,000 yn 2009 i 52,000 yn 2015.

“Mae ffigyrau hefyd yn dangos fod canolfannau hyfforddi athrawon yng Nghymru wedi methu a chyrraedd eu targedau ar gyfer athrawon cynradd ac eilradd.

“Dyma’r amodau perffaith am storm yn ein sector addysg fydd yn arwain at argyfwng staffio yn y proffesiwn dysgu os nad yw’r Llywodraeth Lafur yn mynd i’r afael a’r broblem.

“Mae hefyd yn destun pryder fod nifer o athrawon yn parhau i fod yn anghyfarwydd gydag argymhellion allweddol Adolygiad Donaldson. Mae Plaid Cymru wedi pwysleisio pwysigrwydd sicrhau fod gweithredu diwygiadau addysg yn cael ei gynnal mor effeithiol a phosib.

“Os ydym eisiau newid esmwyth i gwricwlwm Donaldson yna rhaid sicrhau fod ein hathrawon yn barod am hynny.

“Rwy’n annog Llywodraeth Lafur Cymru i gyflwyno cynllun cynhwysfawr fydd yn sicrhau gweithlu addas i bwrpas ar gyfer y dyfodol a lleddfu ofnau rhieni a disgyblion.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.