Y Blaid yn galw am gyfarfod gyda Gove i fynd i’r afael â’r gyfraith am ymosodiadau gan gŵn

LlyrMSP.jpg

Mae ASau ac ACau Plaid Cymru wedi dod at ei gilydd i alw am gyfarfod gyda gweinidog amaethyddiaeth y DG Michael Gove am broblem gynyddol ymosodiadau gan gŵn ar dda byw ar ffermydd.

Mewn llythyr, mae llefaryddion y blaid ar faterion gwledig, Llyr Gruffydd AC a Ben Lake AS yn gofyn am gyfarfod â’r gweinidog yn y Sioe Frenhinol i drafod y mater, sydd yn broblem gynyddol, meddant hwy.

Dywed y llythyr: "Mae ffigyrau diweddar gan Heddlu Gogledd Cymru yn dangos fod 89 y cant o ymosodiadau gan gŵn wedi digwydd pan oedd anifeiliaid anwes wedi crwydro o’u cartrefi, gyda 449 achos o aflonyddu ar dda byw wedi eu cofnodi yn yr ardal rhwng 2013 a 2017. Mae Plaid Cymru yn ddiweddar wedi galw ar i Gymru gael y pwerau i fynd i’r afael ag ymosodiadau gan gŵn ar dda byw, yn enwedig yn dilyn cyflwyno Mesur Aelod Preifat yn Senedd yr Alban gan MSP yr SNP Emma Harper. Byddai’r Mesur hwn yn codi’r cosbau ar berchenogion cŵn a gafwyd yn euog o aflonyddu ar dda byw ac yn rhoi mwy o bwerau i’r heddlu i ymchwilio i’r drosedd a gorfodi cosbau. Mae’n hollbwysig felly fod Llywodraeth y DG yn datganoli’r pwerau angenrheidiol fel y gall Cymru ddeddfu yn yr un modd." 

Yn ddiweddar, cyfarfu Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, ag Emma Harper yng Nghaeredin i drafod ei mesur, ond nid oes gan y Cynulliad Cenedlaethol ar hyn o bryd y pwerau i newid deddfwriaeth ar y mater hwn.

Dywedodd Mr Gruffydd:  "Rydym eisiau gweld datganoli’r pwerau hyn i Gymru fel y gallwn weithredu yn y Cynulliad. Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn cefnogi hyn, oherwydd eu bod yn credu fod y pedwar prif ddarn o ddeddfwriaeth sydd ar hyn o bryd yn ymdrin ag ymosodiadau ar dda byw oll wedi dyddio ac nid ydynt yn cyd-fynd ag arferion amaethyddol cyfredol nac a difrifoldeb y drosedd. Mae angen newid yn y ddeddfwriaeth er mwyn sicrhau fod pobl yn deall difrifoldeb y drosedd hon, a bod gan heddluoedd Cymru y pwerau i drin troseddwyr yn iawn. "

Ychwanegodd AS Plaid Cymru dros Geredigion Ben Lake: “Mae ar ffermwyr angen gwell gwarchodaeth i’w da byw, ac os na all ac na wnaiff Llywodraeth y DG weithredu, yna mae angen trosglwyddo’r pwerau i Gymru er mwyn i ni fwrw ymlaen â’r gwaith ein hunain. Rwy’n mawr obeithio y bydd Mr Gove yn rhoi ystyriaeth frys i’r mater hwn ac y gallwn gwrdd yn y Sioe i drafod hyn yn fanwl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.