Cynhadledd Plaid Cymru i bleidleisio ar bolisi tynnu Erthygl 50 yn ôl mewn etholiad cyffredinol

Adam_conference.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi cyhoeddi y bydd aelodau Plaid Cymru yn pleidleisio yn eu cynhadledd fis nesaf ar gynnig o blaid sefyll yn yr etholiad cyffredinol maes o law ar blatfform o dynnu Erthygl 50 yn ôl.

Byddai etholiad cyffredinol yn goddiweddyd polisi presennol Plaid Cymru sydd o blaid refferendwm cadarnhau.

Rhybuddiodd Mr Price hefyd y byddai angen tynnu Erthygl 50 yn ôl ddiwedd mis Hydref er mwyn osgoi Brexit di-gytundeb pe bai’r prif weinidog yn gwrthod cydymffurfio â’r gyfraith trwy beidio gofyn am estyniad i Erthygl 50.

Dywedodd Mr Price y bydd Aelodau Cynulliad y Blaid yn cyflwyno cynnig brys i’r gynhadledd ar y cyd â’r pedwar Aelod Seneddol a’r un Aelod o Senedd Ewrop.

Wrth ysgrifennu ym mhapur newydd y Sunday Times fis diwethaf, dywedodd Mr Price y dylai’r pleidiau sydd o blaid Aros fod yn barod i dynnu Erthygl 50 yn ôl os daw’n glir fod “yr etholwyr yn cael eu hamddifadu o gael y gair olaf ar ganlyniad Brexit mewn refferendwm.”

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Gyda bo’r prif weinidog yn benderfynol o’n rhwygo allan o’r UE heb gytundeb, a bo Jeremy Corbyn yn methu’n llwyr â chynnig unrhyw faith o wrthwynebiad arwyddocaol iddo, mae ein cenedl yn wynebu argyfwng.

“Mae Plaid Cymru wedi bod yn gyson y gallem nac y byddem fyth yn derbyn unrhyw beth a fyddai’n niweidiol i fuddiannau cenedlaethol Cymru.

“Fel y dangosodd dogfen Yellowhammer, byddai Brexit di-gytundeb yn golygu perygl sylweddol i swyddi, prinder mewn bwyd a meddyginiaethau allweddol, a chynnydd mewn pris tanwydd.

“Fel plaid, rydym yn parhau o’r farn mai’r ffordd orau o ddatrys yr anghydfod presennol yw refferendwm. Ond os daw etholiad cyffredinol cyn refferendwm, mi fydd yn gweithredu fel dirprwy ar gyfer refferendwm.

“Yn yr achos hynny, rhaid i Blaid Cymru gynnig cyfle i bobl yng Nghymru bleidleisio dros blaid sydd yn ddigamsyniol o blaid Cymru’n aros yn yr Undeb Ewropeaidd.”

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Liz Saville Roberts AS:

“Gan mai anhrefn yw’r drefn yn San Steffan, dyletswydd Plaid Cymru, fel prif blaid Cymru sydd o blaid Aros, yw gweithredu ym muddiannau’r genedl.

“Nid etholiad cyffredinol yw’r ffordd orau o roi diwedd ar y cawlach yma. Dylid rhoi holl gwestiwn Brexit yn ôl i’r bobl mewn refferendwm cadarnhau.

“Fodd bynnag, gyda’r blaid Lafur ei hun mewn anhrefn a’r Ceidwadwyr yn chwalu o flaen ein llygaid, bosib iawn y cawn etholiad cyffredinol cyn refferendwm. Yn yr etholiad hwnnw byddwn yn gwneud yr achos dros dynnu Erthygl 50 yn ôl fel yr unig ffordd o osgoi cyflafan Brexit di-gytundeb.

“Efallai bydd angen i ASau sydd o blaid Aros dynnu Erthygl 50 yn ôl ynghynt nac yn hwyrach. Os yw Llywodraeth Prydain yn anwybyddu’r gyfraith ac yn mynnu peidio gofyn am estyniad, fel y maen nhw wedi crybwyll, rhaid i ni fod yn barod i dynnu Erthygl 50 yn ôl ddiwedd mis nesaf er mwyn osgoi senario drychinebus Brexit di-gytundeb.

Dywedodd Jill Evans, Aelod Senedd Ewrop Plaid Cymru dros Gymru:

“Mae Plaid Cymru wedi bod yn glir mai’r ffordd orau o osgoi cyflafan Brexit di-gytundeb yw i roi’r holl beth yn ôl i’r bobl mewn refferendwm cadarnhau.

“Ond os daw’r pwynt ble cynhelir etholiad cyffredinol cyn refferendwm, rhaid i Blaid Cymru fod yn glir fod pleidlais drosom ni, fel prif blaid Cymru sydd o blaid Aros, yn bleidlais o blaid tynnu Erthygl 50 yn ôl.

“Byddai Brexit di-gytundeb yn drychineb llwyr i Gymru – yn gwneud difrod andwyol i’n diwydiant amaeth ac yn peryglu miloedd o swyddi. Wnawn ni ddim caniatáu i hynny ddigwydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.