"Siom, a cholli cyfle" - Plaid Cymru yn ymateb i gyhoeddiad Bwrdd Iechyd Hywel Dda

BeFunky-collage.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (UHB) i israddio ysbytai Llwynhelyg a Glangwili trwy alw ar Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru i ymyrryd a chyfuno gwasanaethau iechyd a chymdeithasol.

Gan fod ymgynghoriad Gwasanaethau Trawsnewid Clinigol Hywel Dda ar y gweill, mae aelodau etholedig Plaid Cymru wedi cynnal nifer o 'Uwchgynhadleddau Iechyd' gydag ystod o glinigwyr er mwyn penderfynu ar y ffordd orau o ddarparu a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws y rhanbarth.

Yn dilyn cyhoeddiad heddiw gan HBB Hywel Dda, mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi galw'r cynigion yn "siomedig" ac yn "golli cyfle i wirioneddol drawsnewid gofal iechyd a chymdeithasol."

Meddai Plaid Cymru fod "gwacter o wybodaeth" ar sut yn union bydd y gwasanaethau yn cael eu hintegreiddio, datrys recriwtio a darparu gwasanaethau. Galwodd cynrychiolwyr Plaid Cymru ar Ysgrifennydd Iechyd Llafur i ymyrryd er mwyn gwarantu gwelyau cymunedol a buddsoddiad cyfalaf.

Meddai Helen Mary Jones, AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru,

"Y penderfyniad hwn yw'r diweddaraf yn y saga ddiddiwedd o ail-strwythuro ysbytai a'r cynigion parhaus i ddileu gwasanaethau brys hanfodol o ysbytai llai tra'n methu â chryfhau gofal sylfaenol a mynd i'r afael â'r phrinder gweithlu a wynebir gan fyrddau iechyd gwledig .

"Mae'n amlwg inni nad yw dewis y Bwrdd Iechyd yn mynd i'r afael â sut y bydd gwasanaethau'n cael eu gwella yn y tymor byr a'r tymor canolig. Nid oes cynnig ar gyfer gwell gofal y tu allan i oriau, dim cynllun ar gyfer cynnydd sylweddol mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol, ac nid oes cynlluniau ar gyfer buddsoddi yn y gwasanaethau ambiwlans - dim ond cael gwared ar wasanaethau hanfodol a'r gobaith y gallwn, efallai, weld ysbyty newydd.

"Nid yw'r penderfyniad hefyd yn sôn am y trawsnewidiad sydd ei angen yn y berthynas rhwng awdurdodau lleol a'r trydydd sector er mwyn i'r newidiadau gael eu gwireddu."

Meddai Adam Price, AC Plaid Cymru dros Gaerfyrddin a Dwyrain Dinefwr,

"Mae'n rhaid rhoi'r gorau i'r obsesiwn gyda ail-strwythuro gofal eilaidd. Ble mae'r cynlluniau cadarnhaol, fel y rhai sydd wedi eu cyflwyno gan Blaid Cymru, i gryfhau gwasanaethau meddygon teulu a gofal iechyd ataliol; buddsoddi mewn hyfforddiant meddygol a mynd i'r afael â recriwtio a chadw staff? Mae gwacter o wybodaeth. Dylid creu model o iechyd a gofal cymdeithasol integredig sy'n gweithio yn y gymuned yn gyntaf er mwyn creu'r gwasanaethau ysbyty sydd eu hangen arnom.

"Does dim byd radical na thrawsnewidiol ynghylch cau rhai ysbytai ac agor un newydd. Daw'r trawsnewid trwy gydnabod nad yw'r model yn gweithio, a dim ond trwy weithio gyda system iechyd a gofal cymunedol integredig y byddwn ni'n wir yn newid bywydau pobl.

"Ar ben hyn, mae'r bwrdd iechyd yn bwriadu mynd yn eu blaenau gydag ysbyty newydd heb warantu un ceiniog i'w adeiladu. Mae angen datganiad brys gan yr Ysgrifennydd Iechyd i gadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn gwarantu'r costau. Heb y gwarant hwnnw, mae cynlluniau heddiw yn ddiystyr a dim mwy nag ymgais i dynnu sylw o'r awydd i israddio ysbytai lleol.

Ychwanegodd Jonathan Edwards, Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr,

"Mae'r bwrdd iechyd yn parhau i edrych ar wasanaethau gyda canolbwynt ar yr ysbyty yn unig, gan ddisgwyl ailstrwythuro i gadw arian hudol heb amlinellu'r hyn y bydd yn ei wneud, gan weithio gydag awdurdodau lleol, i ddarparu'r model gofal cymunedol y mae'r cynlluniau newydd hyn yn dibynnu arnynt.

"Os yw hyn i fod i fod yn agwedd gyfannol at wasanaethau iechyd, mae'n rhaid i ni ofyn pam nad yw'r bwrdd iechyd wedi sôn am gadw gwelyau cymunedol fel y rheini yn ysbyty Dyffryn Aman. Rydym yn galw ar Ysgrifennydd Iechyd y Blaid Lafur i warantu'r gwelyau hynny heddiw.

"Am sawl rheswm, mae cyhoeddiad heddiw yn siomedig ac yn gyfle coll i wirioneddol drawsnewid gofal iechyd a chymdeithasol. Os o ddifrif am weld Hywel Dda yn osgoi mynd mewn i Fesurau Arbennig ac i mewn i sefyllfa ariannol gadarn, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru ymyrryd a gorchymyn uno gwasanaethau iechyd a chymdeithasol. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.