Plaid Cymru yn addo addysg blynyddoedd cynnar i blant 3 oed

Education_3-4yo_CYM.png

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno gofal plant safonol am ddim i bob plentyn o dair oed ymlaen, dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol y Blaid, Simon Thomas.

Bydd y cynigion radical yn helpu i gau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant o gefndiroedd tlotach, a bydd yn helpu rhieni i ddychwelyd i waith neu i weithio oriau hwy.

Mae rhieni yng Nghymru ar hyn o bryd yn talu’r costau uchaf am ofal plant yn y byd datblygedig, a chynyddodd costau gofal plant o 40% yng Nghymru ers 2011 – llawer uwch na chynnydd cyfartalog y DG o 32.8%.

Dywedodd Simon Thomas y gallai cynigion ei blaid arbed dros £100 yr wythnos i rieni.

Caiff cynigion Plaid Cymru eu gweithredu mewn dau ran: yn y tymor byr, byddai gan blant tair oed hawl i 15 awr yr wythnos o addysg gynnar. Yn y tymor hir, byddid yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar llawn-amser.

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn buddsoddi £100m yn ychwanegol dros deg mlynedd i gyflwyno’r polisi.

Meddai Gweinidog Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wrth siarad adeg lansio’r polisi mewn meithrinfa yng Nghaerfyrddin:

“Bydd Plaid Cymru yn cefnogi rhieni sy’n gweithio, ac yn rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant trwy ostwng oedran dechrau yn yr ysgol i dair. Dengys ymchwil, o’i wneud yn iawn, fod system dda o ofal plant yn helpu i fynd i’r afael â’r cyswllt rhwng tlodi a chyrhaeddiad gwael, ac yn helpu i godi teuluoedd allan o dlodi. Dyna pam fod cynlluniau Plaid Cymru yn bwysig – nid mater yn unig yw hyn o wella canlyniadau addysgol plant, ond mae’n fater hefyd o gryfhau’r economi, rhoi mwy o hyblygrwydd i rieni ynghylch eu gwaith, a rhoi arian yn ôl ym mhocedi rhieni.

“Mae teuluoedd yng Nghymru yn cael barge waeth nac mewn mannau eraill yn y DG. Mae gofal plant yn ddrutach yma nac ar gyfartaledd yn y DG, mae llai o ofal plant ar gael yng Nghymru nac yn Lloegr, ac y mae gan rieni yng Nghymru lai o hawl i ofal plant am ddim na chenhedloedd eraill y DG.

“Mae llawer o rieni heb allu gweithio gymaint ag y dymunant oherwydd cyfyngiadau gofal plant, felly mae’n bwysig ein bod yn rhoi’r cyfle i rieni weithio mwy. Mae gofal plant o safon uchel ynghyd ag addysg blynyddoedd cynnar yn gallu rhoi i blant y cychwyn da mewn bywyd sydd yn help iddynt ddatblygu eu sgiliau gwybyddol, yn ogystal â dwyn manteision cymdeithasol.

“Mae cynlluniau Plaid Cymru yn newyddion da i rieni, yn newyddion da i blant ac yn newyddion da i’r economi.”

Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno’r polisi mewn dau gam.

Yn y tymor byr, byddai gan blant tair oed hawl i 15 awr yr wythnos o addysg gynnar, gan fynychu’r dosbarth am fore llawn yn hytrach nac am 2 awr y dydd.

Yn y tymor hir, byddid yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar llawn-amser. Gallai darparwyr presennol addysg gynnar i blant megis y sector wirfoddol ddarparu’r gwasanaeth hwn yn ogystal ag ysgolion.

Byddai’r flwyddyn ychwanegol o addysg gynnar yn ddewisol i rieni.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.