Plaid Cymru yn talu teyrnged i’r cyn-ASE Eurig Wyn

Eurig_Wyn_and_Jill_Evans_MEP.jpg

Mae Plaid Cymru wedi talu teyrnged i’r cyn-ASE a chynghorydd Gwynedd Eurig Wyn, a fu farw yn 74 oed.

Etholwyd Mr Wyn yn aelod o Senedd Ewrop i gynrychioli Cymru ym 1999, a bu’n gwasanaethu tan 2004. Yn nes ymlaen, cafodd ei ethol yn gynghorydd dros ward y Waunfawr ar Gyngor Gwynedd yn 2012, gan ildio’i sedd yn 2016. Bu hefyd yn gwasanaethu fel cynghorydd cymuned yn Waunfawr am nifer o flynyddoedd.

Yn ystod ei gyfnod yn Senedd Ewrop, yr oedd Mr Wyn yn aelod o bwyllgor diwylliant a deisebau’r senedd. Yr oedd hefyd yn aelod o’r ddirprwyaeth am gysylltiadau gyda De’r Affrig a’r ddirprwyaeth i Gyd-Bwyllgor Seneddol yr UE a’r Weriniaeth Siec.

Yn fwyaf amlwg, bu’n eiriolwr cadarn dros ffermwyr Cymru a’r diwydiant amaethyddol yn ystod argyfwng clwy’r traed a’r genau, a bu’n aelod  o’r pwyllgor seneddol dros dro a sefydlwyd i ymateb i’r argyfwng hwnnw.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Rhoes Eurig Wyn wasanaeth clodwiw i’w genedl trwy gydol ei oes, ac y mae teulu Plaid Cymru oll yn galaru o’i golli. Yr ydym yn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu ar yr adeg anodd hon.

“Fe’i cofir yn arbennig am y modd y bu’n eiriol ar ran ffermwyr Cymru yn ystod argyfwng clwy’r traed a’r gennau. Ar yr adeg mwyaf heriol hwnnw, yr oedd yn llais tawel ond cadarn ar ran ein diwydiant amaethyddol.

“Yr oedd Eurig o ddifri am wleidyddiaeth ac o ddifri am wneud Cymru yn well lle, ond yr oedd hefyd yn ŵr addfwyn a doniol – wastad yn barod gyda stoc o storïau, jôcs ac atgofion i ddiddanu ei gynulleidfa.

“Mae Plaid Cymru a Chymru ar eu colled o’i farw, ac fe fydd yn chwith iawn i bawb ohonom ar ei ôl.”

Meddai ASE Plaid Cymru dros Gymru, Jill Evans:

“Roeddwn yn drist iawn gen i glywed am farwolaeth Eurig. Yr oedd yn ddyn mor dda, byth yn ofni codi llais petai’n gweld anghyfiawnder.

“Rwy’n cofio un achlysur yn arbennig mewn ciw rheoli pasborts yn y maes awyr, pan oedd swyddogion wedi pigo ar fenyw Asiaidd i’w holi. Aeth Eurig ar ei union i flaen y ciw a mynnu eu bod yn rhoi’r gorau i’w thrin mor annheg. Dyn fel yna oedd e – dim ofn o gwbl ganddo i gamu i mewn os oedd yn tybio y dylid gwneud pethau’n wahanol.

“Yr oedd yn ymddiddori llawer mewn materion rhyngwladol, ac rwy’n cofio ymweld â Phalesteina gydag ef pan oeddem yn y Senedd gyda’n gilydd. Yr oedd yn weithgar iawn hefyd ar ran y gymuned Cwrdaidd. A dweud y gwir, roedd yn ymgyrchydd dros ryddid ac annibyniaeth yn gyffredinol.

“Fe’i welais rai wythnosau’n ôl yn y rali fawr dros annibyniaeth yng Nghaerdydd, ac yr oedd mewn hwyliau da. Fe fydd colled fawr ar ei ôl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.