Ailadrodd galwadau am gefnogaeth i ysgolion yn sgil canlyniadau TGAU

IMG_0697.JPG

Mae Plaid Cymru wedi ailadrodd galwadau i sicrhau fod ysgolion yn derbyn cyllid “digonol” ar ôl gwella perfformiad TGAU cyffredinol yng Nghymru eleni.

Mae perfformiad TGAU yng Nghymru wedi gwella ar y cyfan ers y llynedd gyda 62.8% o ddisgyblion yn cael graddau A * -C. Fodd bynnag, mae’n parhau i fod yn un o'r perfformiadau isaf yn ystod y deng mlynedd diwethaf.

Wrth longyfarch y myfyrwyr ar eu canlyniadau, talodd gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg ôl-16 Bethan Sayed AC deyrnged i “waith caled diflino” athrawon a staff sy’n gweithio o dan “ddiffyg adnoddau” a “hinsawdd anodd o doriadau.”

Ailadroddodd Ms Sayed alwadau blaenorol gan Blaid Cymru i sicrhau bod ysgolion yn cael eu hariannu'n ddigonol ac yn effeithiol er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael “mynediad i addysg o ansawdd uchel”.

Wrth ymateb i’r canlyniadau, dywedodd gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg ôl-16, Bethan Sayed AC,

 “Mae’r canlyniadau hyn yn dangos fod ganddom yng Nghymru bobl ifanc ddawnus a galluog a fydd yn mynd ymlaen i fod yn feddygon, athrawon, entrepreneuriaid y dyfodol - a dyna pam mae’n hanfodol ein bod yn rhoi mynediad iddynt i addysg o ansawdd uchel. Hoffwn hefyd dalu teyrnged i’n hathrawon am sicrhau bod ein myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial ac am eu gwaith caled diflino o dan hinsawdd anodd o doriadau ysgol.

“Mae athrawon a’r staff yn ein hysgolion yn gweithio o dan gyfyngiadau penodol iawn o ran diffyg adnoddau a chyllid a gormod o lawer o ymyrraeth yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae'r proffesiwn o dan bwysau enfawr ar hyn o bryd, ac mae angen i ni ddiolch iddynt am barhau i geisio ysbrydoli ein plant a'n pobl ifanc yn yr ystafell ddosbarth, eu prif dasg wedi'r cyfan, ond mae'r cyd-destun yn un heriol. Mae angen cefnogaeth ar ysgolion ac wrth symud ymlaen, rhaid inni weld ymdrech ar y cyd gan Lywodraeth Cymru ac ar draws y sector i sicrhau bod cyllid ysgolion yn ddigonol ac yn cael ei reoli'n effeithiol ac yn gyson.

“Rwy’n llongyfarch pob un o’n myfyrwyr ar eu canlyniadau ac yn dymuno’r gorau iddynt ar beth bynnag y maent yn penderfynu ei wneud nesaf, boed yn mynychu chweched dosbarth neu goleg, dechrau prentisiaeth neu fynd i fyd gwaith. Mae'n bwysig bod ein myfyrwyr yn gwybod bod sawl opsiwn ar gael ar eu cyfer a bod gan bob un ohonynt gyfraniad pwysig i'w wneud i'n cymdeithas.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.