Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn cynnig 'gofal plant’ sy’n cosbi rhai rhieni

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae’r cynnig gofal plant yn gadael rhai rhieni i lawr, medd Plaid Cymru.

Mae Plaid Cymru wedi cadarnhau y byddant yn pleidleisio yn erbyn cam olaf Mesur Gofal Plant Llywodraeth Cymru ar y sail nad yw'n cynnig darpariaeth i bob plentyn.

Meddai ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg a'r iaith Gymraeg, Sian Gwenllian AC, y bydd grŵp Plaid Cymru yn pleidleisio ar y sail eu bod yn credu yn yr egwyddor o ofal plant i bob plentyn.

Bydd Aelodau Cynulliad yn pleidleisio ar gam olaf y Mesur Gofal Plant a gyflwynwyd gan y Gweinidog Llafur, Huw Irranca-Davies heddiw.

Meddai Sian Gwenllian AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg a'r iaith Gymraeg,

“Mae Mesur Gofal Plant cyfredol Llywodraeth Cymru yn gwahaniaethu'n anheg yn erbyn rhieni di-waith neu rieni sy'n bwriadu dychwelyd i'r gwaith. Mae'r Mesur yn hwyluso fframwaith ddeddfwriaethol sy'n peri risg i gynyddu anghydraddoldebau rhwng plant rhieni sy'n gweithio a rheini nad ydynt yn gweithio. Mae hyn yn hynod o wir o ran parodrwydd am yr ysgol a chyrhaeddiad addysgol plant o'r cartrefi tlotaf.

“Ynghyd â fy nghydweithwyr Plaid Cymru a'r Comisiynydd Plant, ni allwn gefnogi polisi sy'n gwrthod buddsoddiad blynyddoedd cynnar ar gyfer plant rhieni nad ydynt yn gweithio, pan fydd y plant hynny, ar gyfartaledd, yn dechrau'r ysgol y tu ôl i'w cyfoedion parthed dangosyddion datblygu allweddol.

“Cred Plaid Cymru y dylai pob plentyn 3 i 4 oed gael cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar am ddim, gan roi'r cychwyn gorau mewn bywyd i blant o bob cefndir. Gallai hefyd fod yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer cyflwyno gofal plant am ddim ymhellach i blant iau 1-3 oed, gan alluogi rhieni i ddychwelyd i'r gweithlu yn gynharach a helpu i godi teuluoedd allan o dlodi.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.