Bydd cynllun torri TAW Plaid Cymru yn rhoi hwb i'r sector adeiladu

33260823175_fa13230204_o.jpg

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru am San Steffan Hywel Williams a Ieuan Wyn Jones heddiw wedi gwneud yr achos dros dorri TAW yn y sector adeiladu er mwyn cynhyrchu swyddi a rhoi hwb i economi Cymru.

Byddai cynllun y Blaid i dorri TAW yn rhoi hwb i’r sector adeiladu

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru am San Steffan Hywel Williams a Ieuan Wyn Jones heddiw wedi gwneud yr achos dros dorri TAW yn y sector adeiladu er mwyn cynhyrchu swyddi a rhoi hwb i economi Cymru.

Wrth ymweld â chwmni adeiladu lleol yn y Felinheli, soniodd Hywel Williams  am adroddiad annibynnol gan Experian a gyhoeddwyd yn 2015 oedd yn dangos y buasai torri TAW felly ar adnewyddu cartrefi wedi arwain at bron i 2,000 o swyddi yn ychwanegol yng Nghymru erbyn 2020 ac wedi cael effaith trwy symbylu gwariant gwerth £47m yn 2015.

Ychwanegodd Ieuan Wyn Jones mai busnesau bach oedd asgwrn cefn economi Cymru, ac y buasai toriad fel hyn mewn TAW yn rhoi hwb y mae ei angen yn fawr ar y sector unwaith i’r DG adael yr UE.

Unwaith i’r DG adael yr UE, bydd gan Gymru y pŵer i amrywio cyfraddau TAW ar lefel is-wladwriaethol.

Meddai Hywel Williams:

“Gallai gostyngiad wedi’i dargedu mewn TAW ddod â nifer o fanteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pendant.

“Fel y dangosodd adroddiad annibynnol gan Experia yn 2015, petai’r toriad mewn TAW wedi ei gyflwyno bryd hynny, buasai wedi arwain at 1,987 o swyddi ychwanegol yng Nghymru erbyn 2020 ac wedi cael effaith o symbylu gwariant gwerth £47m yn 2015.

“Mae’r stoc dai sydd gennym yng Nghymru yn hen, ac y mae gwir angen adnewyddu er mwyn gwella ansawdd cartrefi. Dengys yr holl dystiolaeth y byddai toriad mewn TAW yn golygu y gellid gwneud hyn yn rhatach ac yn fwy effeithiol.”

Ychwanegodd Ieuan Wyn Jones:

“Mae’r diwydiant adeiladu yng Nghymru yn cyflogi dros 100,000 o weithwyr, yn bennaf mewn cwmnïau bychain neu leol.

“BBaCh yw asgwrn cefn ein heconomi, felly byddai cynyddu twf yn y maes hwn yn cael effaith ledled Cymru.

“Ar hyn o bryd, does gan Gymru mo’r grym i amrywio cyfraddau TAW ond bydd hyn yn newid unwaith i ni adael yr UE.

“Rhaid i ni edrych ar ffyrdd ymarferol a chreadigol o amddiffyn Cymru a’i heconomi wrth i ni baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r polisi hwn yn un agwedd yn unig o’r ffordd i wneud hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.