Plaid yn arwain dadl ar adroddiad tyngedfennol ar newid hinsawdd

BeFunky-collage.jpg

Heddiw bydd Aelodau'r Cynulliad yn trafod yr adroddiad newid hinsawdd a gyhoeddwyd gan y Cenhedloedd Unedig drwy ddadl dan arweiniad Plaid Cymru ar newid hinsawdd.

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) adroddiad nodedig a ddaeth i'r casgliad y dylai llywodraethau gymryd camau brys, digynsail a phellgyrhaeddol erbyn 2030 er mwyn cyfyngu ar gynhesu byd-eang i uchafswm o 1.5 gradd Celsius.

Bydd dadl Plaid Cymru yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi casgliadau adroddiad yr IPCC ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i adrodd yn ol i'r Cynulliad ar ba gamau sylweddol y byddent yn eu cymryd mewn ymateb i adroddiad y Cenhedloedd Unedig.

Mae Plaid Cymru o'r farn y dylai camau sylweddol gynnwys gwahardd ffracio yng Nghymru, gan roi'r gorau i gynllun llwybr du'r M4 a sefydlu cwmni ynni cenedlaethol i helpu i gyflawni'r nod o gynhyrchu cymaint o drydan ag sy'n cael ei ddefnyddio yng Nghymru o ynni adnewyddadwy erbyn 2035. Mae Plaid Cymru hefyd eisiau galw ar Lywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a sefydliadau cyhoeddus eraill yng Nghymru i fod yn rhan o'r symudiad byd-eang i ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil.

Meddai Llyr Gruffydd AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

“Newid hinsawdd yw'r her fwyaf sy'n wynebu dynoliaeth heddiw. Mae hynny'n ffaith.

“Gallai ddiffyg gweithredu byd-eang arwain at lefelau peryglus o gynhesu, sychder, llifogydd a thlodi eithafol all effeithio ar filiynau o bobl ledled y byd. Nid yw Cymru yn eithriad. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Llafur Cymru ar hyn o bryd yn dangos diffyg arweiniad difrifol o ran mynd i'r afael â'r her o ran newid yn yr hinsawdd.

“Rhaid cymryd camau brys. Byddai Plaid Cymru yn ceisio sefydlu cwmni ynni cenedlaethol, Ynni Cymru, i helpu i gyrraedd y nod o gynhyrchu cymaint o drydan ag sy'n cael ei ddefnyddio yng Nghymru allan o ynni adnewyddadwy. Byddem hefyd yn dewis adeiladau ynni sero ac yn cyflwyno tai sy'n gallu allforio mwy o ynni i'r grid trydan nag y maent yn ei defnyddio. Rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd weithredu Deddf Awyr Glân i Gymru er mwyn atal gwerthu cerbydau diesel a petrol yn unig erbyn 2030 yn y frwydr yn erbyn llygredd aer. Mae hefyd angen iddynt wrthod llwybr dadleuol du arfaethedig yr M4.

“Y mis diwethaf, safodd ein harweinydd newydd, Adam Price, ar lwyfan yn hyrwyddo gweledigaeth o Gymru Newydd. Bydd y Gymru Newydd hon yn cael ei adeiladu ar bolisïau cynaliadwy, gwyrdd, radical ac arloesol. Ond os ydym am sicrhau bod Cymru’n wynebu’r her o ran newid yn yr hinsawdd, yna mae'n rhaid i bawb dynnu eu pwysau ac mae hynny'n cynnwys Llywodraeth Llafur Cymru. Ni fydd newid hinsawdd yn aros i unrhyw un llywodraeth i gael trefn ar eu hunan. Rhaid inni weithredu nawr. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.