Derbyniaeth ddi-amod: Gweledigaeth LGBT y Blaid dros Gymru

Glyn_Senedd.jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Ganol Caerdydd, Glyn Wise heddiw wedi amlinellu addewidion ei blaid i sicrhau cydraddoldeb a derbyn di-amod i bob unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru.

Dywedodd Glyn Wise fod cynigion Plaid Cymru yn cynnwys rhoi terfyn ar y gwaharddiad deuddeng mis ar roddi gwaed gan ddynion hoyw, mynd i’r afael â bwlio homoffobaidd mewn ysgolion, datblygu Clinig Hunaniaeth Rhywedd yng Nghymru a hybu cyfranogiad pobl LGBT mewn chwaraeon.

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Ganol Caerdydd Glyn Wise:

"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i greu Cymru sy’n sicrhau cydraddoldeb a derbyniaeh ddi-amod i bob unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.

"I wneud hyn, buasem yn cyflwyno amrywiaeth o fesurau i fynd i’r afael â chamwahaniaethu a rhoi terfyn ar y stigma sydd ar hyn o bryd yn wynebu sawl aelod o’r gymuned LGBT."

Addewidion_LGBT.png

Ychwanegodd Mr Wise: "Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi terfyn ar y gwaharddiad camwahaniaethol o ddeuddeng mis ar roi gwaed gan ddynion hoyw, gan ddefnyddio risg i bennu addasrwydd ar gyfer rhoddi.

"Byddwn yn gweithio hefyd tuag at weithredu fframwaith ar gyfer Gwasanaethau Gofal Sylfaenol i bobl drawsrywiol, gyda datblygu Clinig Hunaniaeth Rhywedd fel blaenoriaeth uchel.

"Mae Plaid Cymru eisiau cymryd camau i helpu pobl ifanc sy’n wynebu bwlio homoffobaidd trwy fynnu bod ysgolion yng Nghymru yn cadw cofrestr o ddigwyddiadau bwlio sy’n gysylltiedig â rhywioldeb.

"Fel rhan o ymdrechion ehangach tuag at ddulliau iachach o fyw, bydd llywodraeth Plaid Cymru yn hybu cyfranogiad LGBT mewn chwaraeon ac yn gweithio gyda chlybiau a mudiadau i leihau ymddygiad homoffobaidd a rhywiaethol.

"Mae gennym ni weledigaeth am gymdeithas fwy agored, goddefgar a chroesawgar. Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio’n agos ac yn adeiladol gyda mudiadau ac unigolion i gyrraedd y nod hwn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.