Herio’r Prif Weinidog i warantu dyfodol 60,000 o swyddi yn amaethyddiaeth Cymru

joni_a_theresa.PNG

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi defnyddio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw i herio Theresa May dros ddyfodol sector amaethyddol Cymru a’r miloedd o swyddi mae’n gynnal.

I nodi “Diwrnod Cefnogi Amaeth Cymru” Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr, gofynnodd Jonathan Edwards AS i’r Prif Weinidog esbonio 'sut y gall ffermio barhau â’i gyfraniad unwaith i’r Ysgrifennydd Masnach Ryngwladol agor y marchnadoedd domestig i fwyd o safon is ac ar yr un pryd golli mynediad dirwystr i’n prif farchnad allforio.'

Defnyddiodd Mr Edwards ei gwestiwn yn Nhŷ’r Cyffredin i amlygu ffigyrau gan NFU Cymru sydd yn amcangyfrif fod amaethyddiaeth yn cyfrannu 60,000 swyddi i Gymru a bron i hanner biliwn o bunnoedd tuag at economi Cymru.

Gan adleisio rhybuddion adroddiad diweddar gan y Sefydliad Materion Economaidd, ychwanegodd Jonathan Edwards AS fod y sector amaethyddol mewn perygl o gael ei "aberthu" yn ystod trafodaethau masnach.

Wrth siarad wedi Cwestiynau’r Prif Weinidog, dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Proses o roi a derbyn yw trafodaethau masnach rhyngwladol. Prif flaenoriaeth Llywodraeth Prydain fydd mynediad i wasanaethau bancio i ddinas Llundain. Blaenoriaeth gwledydd ar ben arall y bwrdd fydd sicrhau mynediad i’w cynhyrchion bwyd. Mae pryderon gwirioneddol felly y bydd Llywodraeth Prydain yn aberthu amaethyddiaeth.

"Yn ystod misoedd yr haf, cyfarfûm â channoedd o ffermwyr ar hyd a lled f’etholaeth a chefais lawer cyfarfod gyda chynrychiolwyr yr FUW a’r NFU, a safonau bwyd a masnach oedd y prif bynciau oedd yn peri pryder.

"Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu 60,000 o swyddi yng Nghymru a bron i biliwn o bunnoedd tuag at ein heconomi. Nid mater ariannol mo hyn, chwaith - y sector yw’r llinyn sydd yn clymu llawer o’n cymunedau gwledig at ei gilydd ac y maent mewn perygl o ddatod dan y cynlluniau Torïaidd hyn.

"Unwaithi’r Ysgrifennydd Masnach Ryngwladol agor y marchnadoedd domestig i fwyd o safon is ac ar yr un pryd golli mynediad dirwystr i’n prif farchnad allforio, wynebir ffermwyr Cymru ag ergyd ddwbl her mewnforion rhad a thariffau a rhwystrau rheoleiddiol fydd yn cyfyngu arnynt.

"Gwaetha’r modd, yn ei hateb ataf i heddiw, soniodd am ffantasi bargeinion masnach ledled y byd, gan anghofio fod y swm rhyfeddol o 90% o allforion cynnyrch bwyd a diod Cymru yn mynd i wledydd yr UE. Ddaw dim yn lle hyn dros nos.

"Mae gan Lywodraeth Cymru ffordd bell iawn i fynd i wir sylweddoli a gweithredu er budd y sector amaethyddol Cymreig, a dyna pam ei bod yn hanfodol fod polisi masnach yn gyfrifoldeb y dylid ei rannu rhwng llywodraethau ar draws y DG, yn hytrach na rheolaeth uniongyrchol o Lundain."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.