Plaid Cymru: Yn Gweithio dros Bobl Ifanc

2016-LW6-7.png

Mae Plaid Cymru yn credu mewn ymbweru pobl ifan cyn wleidyddol drwy wrando ar yr hyn sydd ganddoch i'w ddeud, rhoi llais i chi a chynrychioli eich safbwynitau yn y Cynulliad, San Steffan a bob man arall. Dyma rhoi o'r mentrau rydym wedi eu gweithredu ac yr egwyddorion rydym yn credu ynddynt.

Pleidlais i bobl 16 a 17 oed

Mae Plaid Cymru yn credu y dylai pobl 16 a 17 oed gael yr hawl i gymryd rhan mewn etholiadau Cynulliad ac etholiadau eraill sy’n effeithio ar Gymru - credwn fod llais a chyfraniad pobl ifanc yn y broses ddemocrataidd yn holl bwysig.

Senedd i’r Ifanc
Yn sgil ymgyrchu a galwadau gan Plaid Cymru dros greu Senedd i'r Ifanc i Gymru mae Llywydd y Cynulliad wedi ymrwymo i ddechrau’r broses o datblygu Senedd i’r Ifanc yn fuan.

Brexit
Yn ystod y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd, ni fydd Plaid Cymru yn cefnogi unrhyw gytundeb fydd yn wael i Gymru. Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru yn gyson i ddiogelu economi Cymru, swyddi a lles pobl Cymru yn ystod y broses hon.

Addysg Bellach
Credwn gall colegau addysg bellach a phrentisiaethau ddarparu sgilau llawn mor werthfawr â rhai sy gan brifysgolion. Fel rhan o’r gytundeb ar gyllideb 2017-18 gyda Llywodraeth Cymru, mae Plaid Cymru wedi sicrhau £30 miliwn ychwanegol ar gyfer addysg uwch, addysg bellach a llwybrau dysgu.

Addysg Uwch
Fel mater o egwyddor rydym yn credu y dylai addysg uwch, sy’n dda cyhoeddus ac o fudd i ni i gyd fel cymdeithas, fod yn rhad-ac-am-ddim ym man y dysgu ac wedi talu amdani drwy drethiant cyhoeddus. Rydym yn galw yn gyson i wella’r system ariannu addysg uwch a’i gwneud yn decach ac yn fwy addas i bobl ifanc yng Nghymru.

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc
Mae Plaid Cymru wedi sicrhau £20 miliwn ychwanegol yng nghyllideb 2017-18 ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ar Wasanaethau Iechyd Meddwl fydd yn golygu y bydd mwy o therapïau siarad a gwasanaethau eraill ar gael, yn enwedig i bobl ifanc. Rydym hefyd wedi herio Llywodraeth Cymru i wella amseroedd aros o fewn gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Tai Fforddiadwy
Credwn fod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gartref o ansawdd da yn yr ardal y maent yn dewis byw. Mae pobl ifanc yn arbennig wedi cael eu prisio allan o'r gallu i brynu eu cartrefi eu hunain mewn sawl ardal o Gymru am amrywiaeth o resymau. Yn hytrach nag edrych ymlaen at gael troed ar yr ysgol, yn hytrach maent wedi cael eu gorfodi i mewn i'r sector rhentu preifat lle mae'r rhenti yn parhau i godi heb unrhyw welliant amlwg o ran ansawdd. Rydym yn gweithio’n gyson i newid y sefyllfa hon ac i greu sefyllfa sy’n decach i bawb.

Yr Iaith Gymraeg
Mae Plaid Cymru am weld Cymru wirioneddol ddwyieithog lle gall pobl ddewis pa iaith i’w defnyddio ym mywyd bob dydd. I gyrraedd at hyn, bydd angen cynyddu’n sylweddol nifer siaradwyr y Gymraeg ledled y wlad a sicrhau bod cyfle iddyn nhw ddefnyddio’r iaith bryd bynnag y dewisan nhw.

Gwerthoedd
Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi gwneud safiad cryf yn erbyn y tuedd diweddar tuag at hiliaeth, senoffobia, casineb tuag at fenywod ac anoddefgarwch. Fe wnaeth hi drafod y pynciau hyn yn ei haraith i’r Gynhadledd – gallwch ei gwylio yma.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.