Comisiynwyr Heddlu

Arfon Jones

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Etholwyd Arfon Jones yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru ar 5 Mai 2016. 

Mae Mr Jones yn wreiddiol o Harlech ond erbyn hyn yn byw yng Ngwersyllt, Wrecsam gyda’i wraig Gwenfair. Mae ganddynt ddwy ferch a phedwar o wyrion.

Mi roedd Mr Jones tan Mai 2017 yn gynghorydd Cyngor Wrecsam dros ward Gorllewin Gwersyllt.

Dilynodd Mr Jones yrfa lwyddiannus gyda Heddlu Gogledd Cymru rhwng 1978 a 2008 pan ymddeolodd ar reng Arolygydd.

Meddai Mr Jones ar gael ei ethol:

“Anrhydedd o’r mwyaf i mi yw cael fy ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Roeddwn wirioneddol wrth fy modd â chanlyniad yr etholiad ar 5 Mai, diolch i chi.

Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd byddaf sicrhau fy mod yn gwrando ar gymunedau Gogledd Cymru a thrwy weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a sefydliadau eraill byddaf yn sicrhau ein bod ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn darparu’r gwasanaeth plismona gorau posibl ar eich cyfer. 

Fy mlaenoriaethau cychwynnol fydd craffu ar sut y mae achosion o gamdriniaeth ddomestig yn cael eu delio â nhw gyda’r nod o gynyddu euogfarnau; annog datganoli’r system cyfiawnder yr ifanc a chraffu ar y modd y caiff priffyrdd yr ardal eu plismona.  Rwy’n bwriadu gweithio’n agos â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn gwireddu’r blaenoriaethau hyn”.


Dafydd Llywelyn

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys

Etholwyd Dafydd Llywelyn yn un o ddau Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn etholiad 2016, ac ef yw CHTh Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r Heddlu’n gyfrifol am dros hanner tirwedd Cymru, ac yn ystod etholiadau CHTh, pleidleisiodd dros 49% o’r ardal – y nifer mwyaf o bob ardal heddlu.

Mae Dafydd yn gyn-Brif Dadansoddydd Cudd-wybodaeth, a bu’n gweithio yn adran gudd-wybodaeth yr heddlu am flynyddoedd lawer cyn symud i Brifysgol Aberystwyth yn 2014 er mwyn darlithio mewn Troseddeg. Mae ei yrfa wedi rhoi cryn fewnwelediad iddo i faterion plismona craidd, yn ogystal â dealltwriaeth o’r hyn y mae’r cyhoedd eisiau o’r gwasanaeth.

Dafydd yw Arweinydd Portffolio Arweinyddiaeth yr Heddlu CCHTh, ac mae’n gobeithio y bydd ei ddiddordeb brwd mewn Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol yn ddylanwad cadarnhaol ar Heddlu Dyfed-Powys, y staff a’r gwasanaeth mae’n darparu.

Mae Dafydd yn siaradwr Cymraeg rhugl, yn ddyn teulu gyda 5 o blant, ac mae’n mwynhau pob math o chwaraeon, ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn dilyn tîm pêl droed Cymru adref a thramor.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.