‘Angen polisi tramor unigryw Gymreig’ - Steffan Lewis AC

Steff_foreign.jpg

Mae Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC, wedi galw am i Gymru ddatblygu polisi tramor unigryw – gan gynnwys gweinyddiaeth benodol ar gyfer materion rhyngwladol – gan ddadlau na fyddai buddiannau Cymru’n cael eu gwarchod yn nwylo’r Ysgrifennydd Tramor Boris Johnson na’r Ysgrifennydd Masnach Liam Fox.

Dywedodd Mr Lewis:

“Yn y dyddiau diwethaf rydym wedi gweld Ysgrifennydd Tramor y DG yn cael ei heclo mewn digwyddiadau swyddogol – rhywbeth digynsail sy’n dweud popeth yr ydym angen ei wybod am ba mor niweidiol fydd apwyntiad Mr Johnson i enw da rhyngwladol y DG.

"Hefyd, mae Liam Fox wedi ei benodi’n Ysgrifennydd Masnach sy’n golygu y bydd masnach Gymreig yn nwylo ‘neo-con’ peryglus sy’n malio dim am bolisiau economaidd blaengar.

“Mae Cymru nawr wedi ei chlymu i’r pâr peryglus hwn ac mae’n codi’r cwestiwn sut ydym ni’n gweld ein hunain fel cenedl yn y byd, a sut ydym eisiau i wledydd eraill ein gweld.

“Yn nhermau masnach, ni fyddwn yn medru dibynu ar wladwriaethau eraill yr UE mwyach i reoli gormodedd llywodraeth y DG oherwydd, ar ôl Brexit, bydd y DG yn negodi ei chytundebau masnach fesul un o amgylch y byd. Bydd Cymru hefyd ar ei cholled yn nhermau perthnasau gyda gwledydd eraill yr UE, yn enwedig partneriaid pwysig megis Iwerddon.

“I wynebu’r cyd-destun newydd ol-Brexit, ac i liniaru’r bygythiad i Gymru gan y tim newydd hwn o ryfel-garwyr ynysig, mae angen newid dramatig ym mholisi tramor Cymru. Mae angen isadeiledd newydd ar gyfer polisi tramor Cymreig, gyda gweinyddiaeth newydd materion rhyngwladol ar lefel llywodraeth Cymru. Mae cynsail i lywodraethau is-wladwriaethol gael rol rhyngwladol arwyddocaol megis Quebec yng Nghanada a Fflandrys yng Ngwlad Belg.

“Mae nawr yn nodwedd gynyddol o drafodaethau masnach yng Nghanada i lywodraethau taleithiol gael rol uniongyrchol fel rhan o’r broses. Dyna ddylai fod yr arfer newydd yn y DG. Ni ddylid gadael i Liam Fox gynnal heb son am gwblhau cytundebau masnach rhyngwladol yn enw Cymru heb i dim masnach Cymreig chwarae rhan lawn yn y broses.

“Mae gan Gymru weddill yn nhermau cydbwysedd masnach, yn wahanol i’r DG, ac mae’n rhaid i’n buddiannau unigryw gael eu cynnal a’u gwarchod mewn unrhyw gytundebau sy’n cael eu gwneud ar ein rhan.

“Yn nhermau polisi tramor yn fwy eang, ni allwn fforddio gadael i Boris Johnson siarad ar ein rhan. Byddai hynny’n niweidio Cymru dramor mewn cyfnod pan fod proffil rhyngwladol Cymru ar ei fwyaf amlwg erioed. Mae angen tim arbennig o ddiplomyddion Cymreig yn atebol i Lywodraeth Cymru fel y gall ein gwlad chwarae rhan lawn yn y gymuned ryngwladol a wynebu heriau byd-eang fel partner i eraill.

“Nid siec wag i sefydliad San Steffan wneud fel y mynnant yn enw Cymru oedd pleidlais Brexit. Ni ellir ymddiried ynddynt gyda’n henw rhyngwladol a rhaid i ni fel cenedl fagu’r hyder i fynnu mwy o reolaeth dros ein perthnasau gyda chenhedloedd eraill.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.