AC Plaid yn condemnio “methiant llwyr” Llywodraeth Lafur Cymru i daclo tlodi

Steffan_Lewis.jpg

Heddiw mae Steffan Lewis AC Plaid Cymru dros Dde Ddwyrain Cymru wedi beirniadu “methiant llwyr” Llywodraeth Lafur Cymru i daclo tlodi wrth i adroddiad newydd damniol gan y mudiad annibynnol ‘The Bevan Foundation; ddangos fod 23% o bobl yng Nghymru’n byw dan y llinell dlodi.

Dywedodd Steffan Lewis fod methiant Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag achosion craidd tlodi yn cael ei waethygu gan y ffaith fod San Steffan yn parhau i reoli’r mwyafrif helaeth o bwerau economaidd a diogelwch cymdeithas sy’n effeithio Cymru, gan wneud yr achos o blaid ymagwedd Gymreig i dyfu’r economi a thaclo tlodi.

Dywedodd Steffan Lewis AC dros Dde Ddwyrain Cymru:

“Mae’r adroddiad newydd hwn gan y Bevan Foundation yn gwbl ddamniol o fethiant llwyr Llywodraeth Lafur Cymru i daclo tlodi yng Nghymru.

“Rwy’n croesawu’r ffaith fod cwymp bychan wedi bod mewn tlodi plant o 33% i 29% rhwng 2012 a 2016, ond golyga hyn fod bron i un o bob tri phlentyn yng Nghymru yn parhau i fyw mewn tlodi. Mae hefyd yn bryderus gweld cynnydd yn y nifer o henoed sy’n byw mewn tlodi – twf o 14% i 17% yn y tair blynedd diwethaf.

“Fel y noda’r adroddiad yn uniongyrchol, mae’n glir fod tlodi wedi diflannu oddi ar agenda’r Llywodraeth Lafur bresennol ac mae eu diffyg ewyllys yn bygwth gadael cenhedlaeth gyfan yn wynebu diffyg cyfleoedd.

“Caiff hyn ei waethygu gan y ffaith fod San Steffan yn parhau i reoli’r mwyafrif helaeth o bwerau economaidd a diogelwch cymdeithasol sy’n effeithio ar Gymru, gan olygu fod ein hunigolion mwyaf bregus yn cael eu taro gan bolisïau wedi eu dylunio i elwa Dinas Llundain ar draul pawb arall.

“Yr hyn sydd ei angen nawr yw ymagwedd Gymreig tuag at y sialensiau cymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu ein cenedl. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddo rheolaeth dros bwerau lles arwyddocaol o San Steffan i Gymru, ynghyd a phecyn cynhwysfawr o bwerau economaidd a fyddai’n ein galluogi i fynd i’r afael e’n heconomi cyflogau-isel – y prif reswm y tu ol i dlodi mewn-gwaith.

“Ni allwn adael i’r rhai sydd angen y mwyaf o gefnogaeth dalu’r pris uchaf am fethiant Llafur un pen yr M4 a’r Toriaid y pen arall.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.