Gadael yr Undeb Ewropeaidd yn fygythiad i brifysgolion Cymru

LlyrHuws.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod posib y caiff prifysgolion Cymreig eu niweidio gan adael yr Undeb Ewropeaidd, gan gyfeirio at y nifer o staff a myfyrwyr rhyngwladol sy’n cael eu denu i Gymru gan sefydliadau addysg uwch ledled y wlad.

Byddai hyn hefyd yn effeithio economi trefi a dinasoedd prifysgol Cymru.

Mae datblygu ymchwil a datblygiad prifysgolion Cymreig yn cynnwys denu a chynnal myfyrwyr ac ymchwilwyr o safon ryngwladol ac mae posib y bydd hynny dan fygythiad gan reoliadau ffiniau a visa sy’n atal staff a myfyrwyr rhag dewis Cymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi cael gwared ar y visa gwaith ôl-astudio i fyfyrwyr rhyngwladol, sy’n golygu y gall myfyrwyr o’r UE sy’n astudio yng Nghymru gael eu hatal rhag gweithio yng Nghymru ar ôl graddio o’u hastudiaethau, wrth gyflwyno proses visa newydd ar gyfer darlithwyr ac ymchwilwyr a fyddai’n gwneud Cymru’n lle llai deniadol i academyddion rhyngwladol.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg:

“Ein prifysgolion Cymreig yw conglfeini ein heconomi leol mewn sawl rhan o Gymru, o Fangor i Gasnewydd.

“Ond byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei gwneud hi’n anoddach i’n prifysgolion ddenu darlithwyr ac ymchwilwyr o safon ryngwladol i Gymru ac i ddenu myfyrwyr rhyngwladol – yn enwedig gyda rheolau San Steffan ynglŷn â hawl myfyrwyr i weithio ar ôl graddio.

“Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru fuddsoddi mwy yn ein hymchwil a datblygu fel y gallwn greu mwy o swyddi yn ein cymunedau, a golyga hynny ddod a’r gorau o’r byd i Gymru.

“Rydym eisiau gweld Cymru’n elwa o raglenni Ymchwil a Datblygu rhyngwladol megis Horizon 2020 sy’n buddsoddi yn ein prifysgolion ac i’n myfyrwyr i ennill profiad rhyngwladol drwy’r cynllun Erasmus ble mae posib iddynt fynd dramor ac astudio.

"Byddai torri’r cynlluniau hyn, sef beth fyddai’n digwydd pe bai Cymru’n gadael yr UE, yn golygu rhoi terfyn ar gydweithio a datblygu rhyngwladol a allai gael pob math o effaith mewn sawl maes – o daclo afiechydon i ddatrys problemau byd-eang megis newid hinsawdd.

“Byddai pleidlais i aros yn yr UE yn cynnal y system bresennol y bydd Plaid Cymru’n gweithio i’w gwella fel prif wrthblaid y Senedd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.