Cynnydd mewn troseddau difrifol gan aildroseddwyr ers preifateiddio’r gwasanaeth prawf

LSR_conf_1.jpg

Mae nifer y troseddwyr ar brawf sydd wedi cyflawni troseddau difrifol wedi cynyddu ers i’r gwasanaeth prawf gael ei breifateiddio gan Lywodraeth Prydain, yn ôl ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru.

Dengys ffigyrau a ddarparwyd i Blaid Cymru mewn ymateb i Gwestiwn Seneddol gan lefarydd y blaid ar gyfiawnder, Liz Saville Roberts AS fod nifer y troseddwyr dan oruchwyliaeth profiannaeth statudol a gyhuddwyd o lofruddiaeth, dynladdiad, trais neu droseddau treisgar neu rywiol eraill wedi codi o 26.4% ers preifateiddio’r gwasanaeth prawf yng Nghymru a Lloegr.

Cynyddodd nifer y troseddau difrifol a gyflawnwyd gan droseddwyr yng Nghymru a Lloegr o 409 cyn preifateiddio yn 2012-13, i 517 yn 2016-17.

Honnodd Ysgrifennydd Cyfiawnder Llywodraeth Prydain yr wythnos ddiwethaf “nad oedd modd rhagweld” yr heriau a wynebwyd o ganlyniad i breifateiddio, ond dengys dogfennau a ryddhawyd yn answyddogol fod Llywodraeth Prydain wedi cael rhybudd yn 2013 y gallai preifateiddio arwain at “ostyngiad annerbyniol mewn perfformiad gweithredol " gan danio "methiannau cyflwyno a difrod i enw da.”

Mae Cwestiynau Seneddol a gyflwynwyd gan Liz Saville Roberts AS hefyd wedi datgelu fod Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol (CRC) preifat wedi rhoi adrodd dros y ffôn weithiau yn lle adrodd wyneb-yn-wyneb.

Galwodd Plaid Cymru ar Lywodraeth Prydain i “gyfaddef eu bod yn anghywir” ac ail-wladoli’r gwasanaeth prawf cyn datganoli’r cyfrifoldeb dros gyfiawnder i Gymru, fel sydd wedi digwydd i’r system yn yr Alban.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar gyfiawnder, Liz Saville Roberts AS:

“Dyma gynnydd pryderus iawn mewn troseddau difrifol a gyflawnwyd gan bobl sydd i fod dan oruchwyliaeth.

“Mae’n rhyfeddol fod Gweinidogion yn honni nad oedd modd rhagweld yr anawsterau a wynebwyd ers preifateiddio, a hynny pan ddengys dogfen fewnol am reoli risg a ddatgelwyd yn answyddogol eu bod wedi eu rhybuddio.

“Troseddwyr yw’r rhain, dan oruchwyliaeth y gwasanaeth prawf, a gyflawnodd lofruddiaeth, dynladdiad, trais neu droseddau treisgar neu rywiol difrifol eraill. Mae’r ffaith fod nifer y digwyddiadau o’r math hwn wedi cynyddu o 26 y cant ers i’r gwasanaeth prawf gael ei breifateiddio yn achosi pryder dybryd, a gwyddom o ddogfennau a ddatgelwyd fod Gweinidogion wedi eu rhybuddio y gallai preifateiddio arwain at hyn.

“Rhaid i Lywodraeth Prydain gyfaddef eu bod yn anghywir ac ymrwymo i ail-wladoli’r gwasanaeth prawf.

“Mae angen i’r cyfrifoldeb dros gyfiawnder yng Nghymru, gan gynnwys y gwasanaeth prawf, gael ei ddatganoli fel mater o frys i Lywodraeth Cymru, yr un fath â’r sefyllfa yn yr Alban.”

Ychwanegodd y cyn-weithiwr prawf a’r ymgyrchydd dros gyfiawnder, Harry Fletcher:

“Mae’r ffaith fod yr Ysgrifennydd Cyfiawnder yn honni fod problemau gyda gwerthu’r gwasanaeth prawf yn “anrhagweladwy” yn rhyfeddol. Mae’r asesiad risg o 2013 a ddatgelwyd yn ddamniol ac yn rhybuddio am y problemau hyn, ond ei anwybyddu wnaeth Llywodraeth Prydain.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.