Y Blaid yn addo banc cyhoeddus i gymryd lle’r canghennau sydd wedi cau

simon.jpg

Bydd Plaid Cymru yn pwyso am greu banc mewn dwylo cyhoeddus os cânt eu hethol ym mis Mehefin, yn dilyn cau cyfres o ganghennau ledled Cymru.

Dywed y blaid fod gormod o fanciau preifat yn cau canghennau ac yn esgeuluso cwsmeriaid a dywedodd eu bod eisiau “banc y bobl” nad yw’n “rhoi’r gorau i’w gwsmeriaid”.

Mae HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays a Grŵp Bancio Lloyds oll ymysg banciau sydd wedi cau 600 cangen rhwng Ebrill 2015 ac Ebrill 2016. Yr oedd 90 y cant o’r rhain wedi cau mewn ardaloedd lle mae incwm canolrif aelwydydd yn is na’r cyfartaledd o £27,600, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol. Ar y llaw arall, yr oedd pump o’r wyth cangen a agorwyd gan y banciau hynny dros yr un cyfnod yn rhai o gymdogaethau cyfoethocaf Prydain - Chelsea, Canary Wharf, St Paul’s, Marylebone a Clapham – oll yn Llundain.

Mae cymunedau ar hyd a lled Cymru naill ai eisoes wedi colli eu banc olaf neu ar fin eu colli, gydag oblygiadau i drigolion a busnesau fydd yn cael eu gorfodi i deithio i gael mynediad at eu harian, a all, yng nghefn gwlad Cymru, olygu taith fydd yn para cyfanswm o 90 munud.

Mae Simon Thomas, llefarydd y blaid ar Faterion Gwledig, wedi galw am greu banc mewn perchenogaeth gyhoeddus i Gymru, ar batrwm yr hyn sydd yng ngwledydd eraill Ewrop, ac addawodd y byddai ASau Plaid Cymru yn dwyn pwysau ar Lywodraeth y DG i weithredu.

Cyhuddodd y Blaid Lafur o fethu a sefyll yn erbyn y Torïaid ac o anwybyddu cau canghennau ledled Cymru.

Dywedodd Simon Thomas AC:

“Mae’n hanfodol bwysig i unigolion a busnesau allu cyrchu cyngor ariannol a gwasanaethau bancio yn rhwydd. Yn anffodus, rydym yn gweld yr un broses o ganoli gyda’r sector bancio preifat ag a welsom yn y sector cyhoeddus.

“Rwyf wedi syrffedu ar glywed y gall cwsmeriaid ddewis bancio ar-lein, am nad yw hyn yn cymryd i ystyriaeth y gwasanaeth band eang gwael iawn a geir mewn llawer rhan o Gymru.

“Nid dim ond Plaid Cymru sy’n ymgyrchu yn erbyn hyn – mae Ffederasiwn y Busnesau Bach ac Undeb Amaethwyr Cymru wedi codi pryderon am y diwylliant canoli hwn. Bydd trefi ar hyd a lled Cymru heb gangen o gwbl, a rhai pobl yn cael eu gorfodi i wneud teithiau cylch o hyd at 90 munud i gael arian.

“Mae banciau yn rhoi’r gorau i’w cwsmeriaid er mwyn mynd ar ôl mwy a mwy o elw, a dylid gosod dyletswydd ar y banciau hyn, sy’n darparu gwasanaeth hanfodol, i roi anghenion cwsmeriaid o flaen eu pocedi eu hunain, yn yr un modd â gwasanaethau post.

“Mae’r Torïaid yn benderfynol o roi elw o flaen pobl, ac y mae’r Blaid Lafur wedi anwybyddu’r rhaglen barhaus o gau ledled ein gwlad. Ni fydd ASau Plaid Cymru yn llaesu dwylo. Bydd ein ASau ni yn sefyll yn y Senedd ac yn mynnu cyflwyno newidiadau. Byddwn yn pwyso am greu banc y bobl, mewn dwylo cyhoeddus. Byddai’n cydweithredu, nid yn cystadlu â darparwyr ariannol eraill, gan gynnwys y Banc Datblygu Cymreig y mae ei fawr angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.