Llywodraeth Plaid am sicrhau pwerdy o senedd i Gymru

LeanneDebate.jpg

Mae Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru, wedi addo heddiw y byddai llywodraeth Cymru dan ei harweiniad yn dangos 'uchelgais digynsail' i gryfhau sefydliadau democrataidd y genedl a sicrhau pwerdy o senedd i Gymru.

Wrth nodi Dydd Gwyl Dewi a phum mlynedd i'r wythnos ers refferendwm 2011 ar bwerau deddfu i Gymru, dywedodd Leanne Wood fod setliad datganoli presennol Cymru 'yn anghyfiawn, aneglur ac anghynaliadwy.' Dywedodd hi fod llywodraethau ar ddau ben yr M4 wedi methu a sicrhau cytundeb teg a pharhaol i Gymru a bod oedi wrth gyflwyno'r Mesur Cymru diweddaraf yn atal cynnydd y genedl.

Ychwanegodd hi y byddai cynlluniau Plaid Cymru'n gweld Cymru'n cael cynnig yr un pwerau a'r rhai sy'n cael eu trosglwyddo o San Steffan i'r Alban a Gogledd Iwerddon er mwyn datrys natur anghytbwys tirlun cyfansoddiadol y DG.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae pum mlynedd ers refferendwm 2011 ar bwerau deddfu i Gymru yn gyfle da i ystyried pa gynnydd sydd wedi ei wneud ar sichrau Cynulliad Cenedlaethol cryfach a mwy atebol.

"Credai Plaid Cymru fod gan Gymru nawr setliad datganoli anghyfiawn, aneglur ac anghynaliadwy. Mae llywodraethau Llafur a Thoriaidd ar ddau ben yr M4 wedi methu a sicrhau cytundeb teg a pharhaol ar fwy o bwerau i'n cenedl - ffactor sy'n atal datblygiad economaidd ac aeddfedrwydd ein democratiaeth.

"Yn ein dogfen 'Dod A'n Llywodraeth Adref', amlinellodd Blaid Cymru gynlluniau i ailfframio setliad datganoli Cymru er mwyn sicrhau cydraddoldeb adnoddau a chyfrifoldebau gyda gwledydd eraill y DG. Ni yw'r unig blaid sydd wedi ymrwymo i herio San Steffan i gynnig yr un pwerau i'n gwlad a'r hyn sydd ar gynnig i'r Alban a Gogledd Iwerddon.

"Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau pwerdy o senedd i Gymru. Byddwn yn dangos uchelgais digynsail i gryfhau ein sefydliadau democrataidd, a sicrhau pwerau defnyddiol ac ystyrlon.

"Nid yw hyn yn fater o geisio pwerau jysd er mwyn cael pwerau, ond yn hytrach bwerau gyda phwrpas - i ddatblygu'r economi Gymreig, i sicrhau Cynulliad Cenedlaethol mwy atebol, ac i wella bywydau pobl o ddydd i ddydd yn nhermau gwell gwasanaethau cyhoeddus a system gyfiawnder fwy effeithiol.

"Am lawer rhy hir rydym wedi dioddef dan lywodraeth Llafur a Cheidwadol yn San Steffan sydd wedi dangos prin dim awydd na brwdfrydedd i sicrhau'r math o ddatganoli y mae pobl Cymru am ei weld. Gyda mwyafrif yn ffafrio'n cenedl yn cael mwy o ddweud dros ei materion ei hun, mae'n bryd i lywodraeth y DU barchu ewyllys pobl Cymru.

"Nid yw newid drafft Mesur Cymru yn hwyr yn y dydd yn ddigon da. Nid oes unrhyw reswm pam na ddylai Cymru gael yr un setliad datganoli a'r Alban a Gogledd Iwerddon. Rhaid i hyn fynd law yn llaw gyda threfniant cyllido teg i gymryd lle'r Fformiwla Barnett gwallus, er mwyn datrys y ffaith fod San Steffan wedi gadael Cymru ar ei cholled yn hanesyddol.

"Fel yr unig blaid sy'n fodlon gweithio dros Gymru i gael y pwerau y mae eu hangen i sefyll ar ei thraed ei hun, mae Plaid Cymru'n cynnig y newid sydd ei angen fis Mai."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.