Staff heb eu hyfforddi i ddelio â'r cymal trais "ffiaidd"

22334055508_ed5c31739b_o.jpg

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams wedi galw eto ar i Lywodraeth y DG ddileu’r polisi dau-blentyn a’r “cymal trais” honedig, a gyflwynwyd yn llechwraidd gan San Steffan heb ddadl na phleidlais.

Bydd y newidiadau a ddaeth i rym yr wythnos ddiwethaf yn cyfyngu credydau treth a chredyd cynhwysol i ddau blentyn ym mhob teulu, ac yn mynnu fod menywod yn profi y ganed eu trydydd plentyn o ganlyniad i drais cyn iddynt allu cael eu budd-daliadau.

Mae AS Arfon wedi beirniadu Llywodraeth y DG am fethu â rhoi hyfforddiant digonol i’r nyrsys, meddygon a’r gweithwyr cymdeithasol y mae disgwyl iddynt farnu a genhedlwyd plentyn menyw o ganlyniad i drais ai peidio.

Mynegwyd pryderon yn ystod ymgynghoriad Llywodraeth y DG nad oedd y staff wedi derbyn hyfforddiant digonol, ond nid yw’r Llywodraeth wedi cydnabod y pryderon hynny.

Mewn sylw, dywedodd arweinydd grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams:

“Er i bryderon difrifol gael eu lleisio gan lawer yn y Senedd a thu allan, penderfynodd Llywodraeth y DG sleifio’r polisi newydd ffiaidd hwn heibio heb hyd yn oed ddadl, heb sôn am bleidlais yn y Senedd.

“Mae’r creulondeb o fynnu bod dioddefwyr trais yn ail-fyw eu poenyd er mwyn cael budd-daliadau y tu hwnt i unrhyw beth y gallai bod dynol parchus ei ddirnad, ac y mae’n ddigon hawdd gweld pam fod y Torïaid mor awyddus i wneud hyn yn dawel bach, i osgoi’r gwrthwynebiad anorfod yn y Senedd.

“Yr un mor warthus yw methiant Llywodraeth y DG i ddarparu hyfforddiant digonol i’r nyrsys, meddygon a’r gweithwyr cymdeithasol y bydd disgwyl iddynt farnu a genhedlwyd plentyn menyw o ganlyniad i drais ai peidio. Er i bryderon ynghylch hyfforddiant gael eu lleisio dro ar ôl tro yn ystod cyfnod ymgynghori y Toriaid eu hunain, ni wnaethant ddim i ymdrin â’r pryderon hyn.

“Mae Theresa May yn dechrau ennill enw drwg iddi’i hun am wthio drwodd gyfreithiau nad oes modd eu gweithredu ac na chafodd eu hystyried yn ddigonol, cyn gorfod gwneud tro pedol, a bydd fy nghydweithwyr ym Mhlaid Cymru a minnau yn parhau i weithio gyda’r SNP yn y Senedd i wneud yn sicr y gwrth-droir y gyfraith newydd gywilyddus hon. Mae’n hen bryd i Lywodraeth y DG ddechrau trin menywod a theuluoedd gyda pharch ac urddas.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.