Galw y Cynulliad Ceneldaethol a Senedd San Steffan yn ôl ar frys i drafod ‘Brexit heb gytundeb’

Adam_and_Liz_at_Downing_Street.jpeg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, ac arweinydd y blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, heddiw wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford a Phrif Weinidog San Steffan Boris Johnson i ofyn am alw’r Senedd a senedd San Steffan yn  ôl rhag blaen.

Yn eu llythyr, dywed Mr Price a Ms Saville Roberts fod y ffaith fod y Prif Weinidog yn gwrthod trafod cytundeb ymadael oni ddilëir y ‘backstop’, er i’r UE ddweud dro ar ôl tro nad oes modd trafod y ‘backstop’, yn golygu fod Brexit heb unrhyw fath o gytundeb ar Noson Calan Gaeaf yn ‘gynyddol debygol’.

Dywedasant yn eu llythyr y gellid cynnal pleidlais o ddiffyg hyder yn llywodraeth y DG, ond gan rybuddio ar yr un pryd y gallai Mr Johnson anwybyddu pleidlais o’r fath. Yn eu barn hwy, buasai senario o’r fath yn ‘gamddefnydd sylfaenol o’r senedd: mewn gwirionedd, yn unbennaeth yn cipio grym.’

Dywedodd Mr Price a Ms Saville Roberts hefyd y gallai ASau sy’n gwrthwynebu Brexit geisio cipio awenau’r broses ddeddfwriaethol er mwyn atal Brexit doed a ddelo, ond y byddai anawsterau ymarferol gwneud hynny, gan gynnwys toreth o welliannau a herwddadlau diddiwedd gan y Brexitwyr, yn ‘enbyd’.

Beth bynnag, meddant, dylid galw’r Senedd a Thŷ’r Cyffredin yn ôl rhag blaen fel y gall aelodau’r naill senedd a’r llall ‘adlewyrchu’n iawn ewyllys eu haelodau wrth benderfynu a ddylai’r DG adael heb gytundeb ar Hydref 31.’

Yn eu llythyr, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC a’r arweinydd yn San Steffan Liz Saville Roberts AS:

“Mae’n gynyddol debygol y bydd y DG yn gadael yr UE heb gytundeb ar Hydref 31. Petai hynny’n digwydd, ceid canlyniadau andwyol difrifol i swyddi yng Nghymru a’r economi yn ehangach, yn enwedig i’n diwydiant gweithgynhyrchu ac i’n ffermwyr. Hefyd, byddai bygythiad prinder bwyd a meddyginiaeth, a tharfu ar ein porthladdoedd.

“Er hynny, mae tystiolaeth yn cynyddu o Brexit heb gytundeb ar 31 Hydref, ymhen rhai wythnosau yn unig. Ers ei ethol yn arweinydd y Blaid Geidwadol a’i benodi wedyn yn Brif Weinidog, gwnaeth Boris Johnson yn glir nad yw’n barod i drafod cytundeb newydd gyda 27 aelod-wladwriaeth arall yr UE oni fydd yr hyn mae’n alw yn ‘backstop’ Gwyddelig ‘annemocrataidd’, a gynhwyswyd yng nghytundeb ei ragflaenydd ac y pleidleisiodd Mr Johnson ei hun drosto yn Nhŷ’r Cyffredin, yn cael ei dynnu allan.

“Yn yr un modd, mae trafodwyd yr UE wedi dweud dro ar ôl tro na fydd trafod ar y ‘backstop’. Hyn, wrth gwrs, yw’r mecanwaith fyddai’n cadw’r DG yn undeb tollau’r UE er mwyn atal ffin galed ar ynys Iwerddon.

“Mae’n hollbwysig galw Senedd San Steffan yn ôl cyn Medi 3 er mwyn rhoi cyfle iddi adfyfyrio’n iawn ar ewyllys democrataidd ei haelodau o ran penderfynu a ddylai’r DG adael heb gytundeb ar Hydref 31.

“Yn sgil hynny, mae’n hanfodol rhoi cyfle i ewyllys democrataidd pobl Cymru, fel y’i cynrychiolir gan y Senedd, i’w fynegi ei hun cyn mis Medi.

“Dyna pam ein bod yn ysgrifennu atoch i ofyn i chi ymuno â ni i alw’r Senedd yn ôl yn syth, i drafod yr hyn sydd yn ddiamau yn argyfwng mwyaf mewn amser heddwch y wynebwyd gan Gymru a’r DG yn y cyfnod modern.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-08-12 08:43:28 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.