Ymchwilydd - Grŵp San Steffan Plaid Cymru

Sefydliad: Grŵp San Steffan Plaid Cymru

Teitl: Ymchwilydd

Lleoliad: Tŷ’r Cyffredin, Llundain

Cyflog: £23,750 - £34,786

Mae tîm Plaid Cymru yn San Steffan yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gweithgar i ymuno â’r tîm o ymgynghorwyr yn San Steffan. Byddwch yn chwarae rhan ganolog i helpu pedwar AS Plaid Cymru gyda’u dyletswyddau Seneddol. Bydd y cyfle cyffrous hwn yn rhoi cyfle i chi weithio gyda thîm ymroddedig a brwd o ASau a staff wrth galon gwleidyddiaeth Cymru a’r DG.

Cyfrifoldebau

 • Dadansoddi, gwerthuso a dehongli data er mwyn goflau bod Aelodau yn cael gwybodaeth gywir am faterion allweddol
 • Datblygu a chynnal gwybodaeth gyfredol am fesurau, Cynigion Cynnar y Dydd, deddfwriaeth, Hansard a dadleuon
 • Cynnal ymchwil ar faterion polisi
 • Helpu i ysgrifennu areithiau, darnau sylwebaeth a datganiadau i’r wasg
 • Gofalu bod yr Aelodau wedi eu briffio’n llawn ar gwestiynau posib a chynigion i’w rhoi gerbron y Tŷ
 • Rhoi cyngor ar faterion polisi
 • Monitro ymdriniaeth y cyfryngau a briffio Aelodau ar faterion perthnasol
 • Paratoi a chyflwyno nodiadau briffio ar gyfer pwyllgorau, amser cwestiynau ac ymddangosiadau ar y cyfryngau
 • Cefnogi gweithwyr achos yn ôl y galw
 • Rheoli Prosiectau a gwaith prosiect
 • Ymateb i ohebiaeth ac ymholiadau arferol
 • Goruchwylio aelodau staff lle bo hynny’n briodol

Ymgeisydd delfrydol

 • Sgiliau ysgrifennu ac ymchwilio ardderchog
 • Profiad o weithio mewn gwleidyddiaeth, cyfathrebu, newyddiaduraeth neu faes cyffelyb
 • Cydymdeimlad ag amcanion a gwerthoedd Plaid Cymru
 • Dealltwriaeth o faterion Cymreig
 • Rhuglder yn y Gymraeg yn ddymunol

Dyddiad dau: 17.00, Dydd Llun 16 Medi

Dyddiadau cyfweliad/Cychwyn

Cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr yn fuan wedyn.

Bydd ymarferiad ysgrifenedig yn rhan o’r broses recriwtio.

Cytunir ar y dyddiad cychwyn gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.

Manylion Ymgeisio

Dylai ymgeiswyr anfon copi o’u CV ynghyd â llythyr at ben.okeeffe@parliament.uk

Pan gewch eich penodi, bydd gofyn i chi gydymffurfio â Gwaelodlin y Safon Diogelwch Personél, a gynhelir gan Swyddfa Ddilysu Staff yr Aelodau (MSVO).  Gweler tudalen Swyddfa Ddilysu Staff yr Aelodau (MSVO ) am fwy o wybodaeth. Mae  ASau fel rheol yn talu staff yn unol â chanllawiau IPSA.


Dangos 1 ymateb

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.