Swydd Wag: Ymchwilydd i Grŵp Plaid Cymru San Steffan

Dyddiad Ychwanegwyd: 23 Mehefin 2023

Dyddiad Cau: 10 Gorffennaf 2023

Teitl Swydd: Ymchwilydd

Yn Gweithio i: Plaid Cymru - The Party of Wales Westminster Group

Lleoliad: Llundain

Cyflog: £25,500 – £39,302 (yn unol â bandiau cyflog yr IPSA)

Hyd y Cytundeb: Parhaol


Manylion Swydd

Mae tîm Plaid Cymru yn San Steffan yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i ymuno â’u tîm o ymgynghorwyr yn San Steffan. Byddwch yn chwarae rhan ganolog wrth gynorthwyo holl ASau Plaid Cymru gyda’u dyletswyddau Seneddol. Bydd y cyfle cyffrous hwn yn rhoi’r cyfle i chi weithio gyda thîm ymroddedig ac angerddol o ASau a staff sydd wrth galon gwleidyddiaeth Cymru a’r DU.

Cyfrifoldebau

 • Dadansoddi, gwerthuso a dehongli data i sicrhau bod Aelodau'n cael gwybodaeth gywir am faterion allweddol
 • Datblygu a chynnal gwybodaeth gyfredol am filiau, Cynigion Cynnar yn y Dydd, deddfwriaeth, Hansard a dadleuon
 • Cynnal ymchwil ar faterion polisi
 • Cynorthwyo gydag ysgrifennu areithiau, darnau sylwadau a datganiadau i'r wasg
 • Sicrhau bod yr Aelodau yn cael eu briffio'n llawn ar gwestiynau posibl a chynigion i'w cyflwyno i'r Tŷ
 • Rhoi cyngor ar faterion polisi
 • Monitro sylw'r cyfryngau a briffio'r Aelodau ar faterion perthnasol
 • Paratoi a chyflwyno nodiadau briffio ar gyfer pwyllgorau, amseroedd cwestiynau ac ymddangosiadau yn y cyfryngau
 • Cefnogi gweithwyr achos yn ôl yr angen
 • Rheoli Prosiectau a gwaith prosiect
 • Ymateb i ohebiaeth ac ymholiadau arferol
 • Goruchwylio aelodau staff lle bo'n briodol

Ymgeisydd delfrydol

 • Mae rhuglder yn y Gymraeg yn ddymunol iawn
 • Sgiliau ysgrifennu ac ymchwilio rhagorol
 • Profiad o weithio mewn gwleidyddiaeth, cyfathrebu, newyddiaduraeth neu faes tebyg
 • Cydymdeimlo ag amcanion a gwerthoedd Plaid Cymru
 • Dealltwriaeth o faterion Cymreig

Ar ôl cael eich penodi, bydd gofyn i chi gydymffurfio â’r Safon Diogelwch Personél Sylfaenol, a gyflawnir gan Swyddfa Gwirio Staff yr Aelodau (MSVO). Gweler tudalen Swyddfa Dilysu Staff yr Aelodau (MSVO) am ragor o wybodaeth. Yn gyffredinol, mae ASau yn talu staff yn unol â chanllawiau'r IPSA.

Dyddiad Cau: 10 Gorffennaf 2023

Dyddiadau Cyfweld/Dechrau

 • Cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr fer yn fuan ar ôl y dyddiad cau.
 • Cynhelir cyfweliadau yn San Steffan neu'n rhithiol
 • Bydd ymarfer ysgrifenedig yn rhan o'r broses recriwtio.
 • Cytunir ar ddyddiad dechrau gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Manylion Cais

Dylai ymgeiswyr anfon copi o'u CV a llythyr eglurhaol at [email protected]