Sylw Plaid Cymru ar ymateb y Llywodraeth i dan Grenfell

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Dywedodd Bethan Jenkins, Ysgrifennydd Cymunedau cysgodol Plaid Cymru:

“Yr ydym yn croesawu’r ffaith fod yr Ysgrifennydd Cabinet wedi rhoi’r newyddion diweddaraf i’r Cynulliad yr wythnos hon ynghylch y camau nesaf yn ymateb Llywodraeth Cymru. Fe ddywedasom yr wythnos ddiwethaf fod angen i bobl dderbyn y newyddion diweddaraf yn rheolaidd, ac angen iddynt ddeall yn llawn bopeth sydd ynghlwm a hyn. Gobeithio y bydd hyn yn digwydd yn awr.
“Erys cwestiynau i’w hateb yn y man. Gadewch i ni fod yn glir. Mae 4 bloc yn Abertawe sydd wedi methu’r profion. Os bydd blociau eraill o fflatiau yn methu profion mewn mannau erial yng Nghymru, beth fydd yn digwydd? Rhaid i ni fod yn sicr fod y mesurau lliniaru eraill sydd ar gael i warchod y fflatiau yn ddigonol i gyfiawnhau’r penderfyniad i beidio â symud pobl allan a symud y tenantiaid i rywle arall. Dyna pam y gofynnais am allu gweld sicrwydd ysgrifenedig gan y Gwasanaethau Tân ac Achub eu bod yn fodlon gyda’r sefyllfa fel y mae, a bod y fflatiau yn ddiogel i’r trigolion.
“Rhaid i ni wybod beth yw argymhellion panel ymgynghorol y DG yn awr. Os argymhellir profion pellach neu fod angen cynyddu mesurau i sicrhau diogelwch mewn blociau sydd wedi methu profion, yna rhaid i ni ofalu bod Llywodraeth Cymru yn barod, gyda’r gwasanaeth tân, i weithredu’n fuan er budd y trigolion, a bod y gallu ar gael i wneud hynny.
“Rwyf yn falch hefyd fod y Llywodraeth yn bwriadu cyhoeddi canllawiau ar weithdrefnau profi a diogelwch i berchenogion a rheolwyr blociau uchel sydd mewn dwylo preifat. Galwais am i hyn ddigwydd yr wythnos ddiwethaf, a rhaid i hyn gael ei wneud er mwyn sicrhau nad ydym yn anghofio neb. Rhaid i ni gael cynllun i wneud yn siŵr fod blociau gyda chladin a allai fod yn fflamadwy gael cefnogaeth i gynnal profion cyn gynted ag sydd modd. Mae hyn yn wir am ysbytai, neuaddau myfyrwyr ac adeiladau perthnasol eraill hefyd.
“Rhaid i banel ymgynghorol y DG fod yn glir ynghylch pa lefel o samplau cladin diogelwch sy’n cael eu profi. Os yw cladin yn cael ei brofi ar safon uwch nac a fynnir gan y rheoliadau adeiladau a diogelwch tân cyfredol, a’i fod yn methu, yna rhaid i ni fod yn barod i adolygu’r rheoliadau adeiladau a diogelwch tân yn ehangach yng Nghymru er mwyn pennu a yw’n ddigonol.
“Rwy’n meddwl y dylem oll sicrhau ein bod yn holi’r cwestiynau iawn ac yn craffu’n effeithiol wrth i ni symud ymlaen. Rydym oll eisiau gweld Llywodraeth Cymru yn cymryd y camau iawn ar yr adeg iawn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.