Rhun ap Iorwerth

Ymgeisydd Ynys Môn

Rhun ap Iorwerth - Ynys Môn

Gwefan Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Rwyf wedi ‘ngeni yn y de, wedi fy magu yn y gogledd, yn ŵr a thad, darlledwr a newyddiadurwr proffesiynol, chwaraewr a cherddor amatur, a chefais fy ethol am y tro cyntaf i’r Senedd mewn isetholiad yn 2013. Fy rôl fwyaf diweddar yn y Senedd fu fel Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gofal, gan ddal y Llywodraeth i gyfrif yn ystod y pandemig. Gwasanaethu pobl cymuned yr ynys a’m cenedl yn ein Senedd genedlaethol yw’r anrhydedd fwyaf y gallaf ei gael.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Bydd y cyfnod nesaf yn bennaf yn fater o ail-adeiladu wedi’r pandemig. Ond all hynny ddim golygu ail-adeiladu pethau ‘fel yr oeddent’. Mae’n rhaid i ni adeiladu gwasanaethau cyhoeddus mwy cynaliadwy ac economi fwy deinamig seiliedig ar ein cryfderau a’n hanghenion ni fel cenedl. Ac y mae’n rhaid i ni fanteisio ar y cyfle ehangach i lunio’r genedl Gymreig, gan gymryd pwerau ymaith oddi wrth San Steffan a sefydliad y DG fydd byth yn rhoi blaenoriaeth i’n hanghenion ni nac yn targedu ei weithgareddau at yr hyn sy’n gweithio i Gymru.

Beth wnewch chi dros Ynys Môn petaech yn cael eich ethol?

Mae fy mlaenoriaethau craidd yn awr yr un fath â’r rhai fuont erioed. Mae’n fater o obaith ac o uchelgais. Mae’n fater o greu y cyfleoedd gorau i’n pobl ifanc mewn addysg, mewn swyddi, mewn tai, a chreu gwasanaethau cyhoeddus a fwriadwyd ac a gyflwynir yn gynaliadwy i ofalu am bawb, yn gorfforol a meddyliol. Mae hyn yn golygu gofalu am ein hamgylchedd gwerthfawr. Mae’n fater o hyrwyddo ein diwylliant arbennig - dathlu ein gorffennol a chroesawu ein dyfodol fel cenedl annibynnol. Ac yr wyf o hyd yn ystyried bod fy ngwaith am y bobl rwyf yn eu gwasanaethu ac mewn partneriaeth â hwy, os byddant yn fy newis i’w cynrychioli eto.