Rhun ap Iorwerth yn rhoi pwysau ar Drakeford gyda galwad i "beidio bod mor galed ar gynghorau"

43407852330_fb4c09bf47_k.jpg

Cynhaliwyd cyfarfod rhwng sgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Chyllid, Rhun ap Iorwerth AC â Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Mark Drakeford dros 'bryderon difrifol' Plaid Cymru ynghylch drafft y gyllideb ddiweddar a'i oblygiadau ar gyfer cyllid llywodraeth leol. Gofynnodd Rhun ap Iorwerth am sicrwydd gan y Gweinidog y byddai arian ychwanegol yn cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol yn y gyllideb derfynol .

Meddai Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Chyllid, Rhun ap Iorwerth AC,

"Cefais gyfarfod gyda'r Gweinidog Cyllid, Mark Drakeford heddiw i fynegi pryder difrifol Plaid Cymru ynglŷn â'r effaith y bydd toriadau yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru yn ei chael ar lywodraeth leol gan ei annog i flaenoriaethu cyllid llywodraeth leol ar gyfer y gyllideb derfynol.

"Mae rhai awdurdodau lleol wedi amcangyfrif y bydd y toriadau arfaethedig yn arwain at fwlch o £ 57m o leiaf, sy'n cyfateb i golli 1300 o athrawon. Gan ystyried fod cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20 wedi cynyddu 2.4 y cant mewn termau real o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ni allaf weld sut y gellir gostwng 0.3 y cant o gyllid llywodraeth leol fel unrhyw beth ond llymder gan Lywodraeth Cymru.

"Yn dilyn datganiad yr hydref yr wythnos ddiwethaf, bydd mwy o wariant yn Lloegr yn arwain at gyllid i Gymru, gydag amcangyfrif o £58m ychwanegol o refeniw sydd ar gael nad yw eisoes wedi'i ddyrannu ar gyfer ymrwymiadau gwario eraill. Mae'n hollbwysig, wedyn, bod yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i lywodraeth leol.

"Heddiw, anogais y Gweinidog Cyllid i ailystyried y toriadau arfaethedig gan ofyn am sicrwydd y bydd cynyddu cyllid y cyngor yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ar gyfer y gyllideb derfynol.

"Mae Cymru wedi dioddef yn fawr dros y degawd diwethaf o ganlyniad i lymder San Steffan. Mae pob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru wedi teimlo bod y toriadau hyn wedi brathu, yn enwedig Awdurdodau Lleol sydd wedi cael eu taro'n galed. Mae angen cymorth arnynt nawr er mwyn iddynt allu parhau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus lleol hanfodol. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.