Cymru wledig yn wynebu “storm berffaith” dan y Torïaid diwrthwynebiad

Cynhadledd2-2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod cymunedau gwledig yn wynebu "storm berffaith" dan lywodraeth Dorïaidd a adawyd yn ddiwrthwynebiad gan wrthblaid Lafur wan.

Dywed llefarydd y blaid ar amaethyddiaeth, Liz Saville Roberts, fod ar gymunedau gwledig angen llais yn San Steffan i fod yn wrthblaid i bolisïau “di-hid” y Torïaid.

Dywed Ms Saville Roberts, sydd yn sefyll i’w hail-ethol yn etholiad San Steffan, fod y cyfuniad o drethi busnes cynyddol, gwerth y bunt yn gwanhau, a’r bygythiad y bydd taliadau amaethyddol yn cael eu dwyn oddi ar gymunedau gwledig yn gwneud "storm berffaith" i gymunedau gwledig.

Mae ailbrisio diweddar ar drethi busnes wedi taro ardaloedd gwledig yn anghymesur, gyda busnesau yn sir Gwynedd lle mae Ms Saville Roberts yn gweld cynnydd cyfartalog o 8.9% yn eu bil trethi busnes, gyda Chonwy yn gweld cynnydd o 9.2% a Sir Fynwy 7%.

Dywed Ms Saville Roberts y bydd y cwymp yng ngwerth y bunt, sydd wedi cwympo’ mwy ers i Theresa May ddatgan ei bwriad i dynnu allan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau, yn cael effaith ar fewnforwyr mewn ardaloedd gwledig gan gynnwys y sectorau twristiaeth a chroesawu.

Yn ei sylw, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar amaethyddiaeth, Liz Saville Roberts:

"Mae cymunedau gwledig eisoes wedi ysgwyddo baich trwm o oroesi dros y saith mlynedd diwethaf dan y 'cynllun tymor-hir economaidd' honedig a adawodd y Gymru wledig yn cael trafferth i gael dau ben llinyn ynghyd.

"Gyda gwerth y bunt yn cwympo wrth i fersiwn eithafol Theresa May o Brexit nesáu, mae cymunedau gwledig eisoes yn cael trafferth i dalu am hanfodion fel tanwydd a bwyd, a does dim arwydd fod y bunt yn cryfhau oni fydd y Torïaid yn newid eu cwrs.

"Mae trethi busnes mewn ardaloedd gwledig wedi llamu o bron i 10 y cant diolch i ail-brisio’r Llywodraeth sydd yn rhoi pwysau enbyd ar fusnesau bach teuluol. "Ynghyd â’r ffaith fod y Toriaid wedi gwrthod gwarantu taliadau ffermydd, mae cymunedau gwledig yn wynebu storm berffaith oni fyddwn yn anfon neges i San Steffan ac yn ethol yr wrthblaid gryfaf bosib.

"Bydd y polisïau Torïaidd hyn yn rhoi Cymru dan bwysau difrifol. Unwaith i ffermydd ddechrau mynd i’r wal, buan iawn y bydd yr effaith domino ar weddill y gymuned yn dilyn, a chyda busnesau eisoes yn ymdrechu dan faich trethi mor drwm, mae’n hanfodol ein bod yn newid cwrs fel mater o frys.

"Dyw’r blaid Lafur erioed wedi cynrychioli cymunedau gwledig a wnân nhw byth. Maent yn rhy wan i sefyll yn erbyn y Toriaid.

"Yr unig ffordd i amddiffyn y Gymru wledig yw anfon grŵp cryf o ASau Plaid Cymru i San Steffan a chreu bloc unedig yn Nhŷ’r Cyffredin i sefyll yn erbyn y Toriaid. "Y neges gryfaf y gall y Gymru wledig anfon at San Steffan yw anfon AS Plaid Cymru i’w gwrthwynebu."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.