Plaid Cymru yn annog ymyrraeth Llywodraeth Cymru i sgrapio newidiadau rota nyrsys

170919.jpg

Rhybudd AC Plaid: ‘Peidiwch â cholli ewyllys da y nyrsys’

Rhaid i weinidogion Llywodraeth Cymru ymyrryd i atal cynlluniau dadleuol i newid rotas nyrsio yng ngogledd Cymru, yn ôl Plaid Cymru.

Petai’r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, byddai’n golygu gorfodi nyrsys a gweithwyr cefnogi gofal iechyd i weithio shifft ychwanegol yn ddi-dâl gan y byddai’r bwrdd iechyd yn gosod amser rhydd di-dâl arnynt.

Bydd AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, heddiw yn arwain dadl yn y Cynulliad yn galw ar weinidogion i weithredu.

Mae nyrsys ac undebau wedi ymateb yn ffyrnig, gan  beri i Blaid Cymru gyflwyno’r ddadl heddiw [Mercher, 18 Medi].

Meddai AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd:

“Mae’r cynigion hyn mewn gwirionedd yn disgwyl i nyrsus fod ar alwad trwy gydol eu hamser rhydd di-dâl a byddant yn golygu hanner awr ychwanegol di-dâl bob shifft. Nid yw hyn yn dderbyniol pan fod nyrsus eisoes yn gweithio oriau maith dan bwysau, ac un o’r rhesymau pennaf am hyn yw bod un swydd o bob 10 yn wag yn y bwrdd iechyd.

 “Dywedodd un nyrs wrthym mai dyma fyddai’r hoelen olaf yn yr arch i nyrsus ac y mae’n amlwg o’r ymateb i ddeiseb y  Blaid a lofnodwyd gan 3,300 o bobl fod llawer o nyrsus yn cytuno â hi.

 “Rwy’n bryderus iawn fod y bwlch rhwng yr uwch-reolwyr a staff rheng-flaen mor fawr fel nad ydynt yn sylweddoli mai colli ewyllys da’r nyrsus yw’r pris y byddant yn dalu am y newid hwn. Mae ysbryd nyrsus yn isel - bydd hyn yn ei ostwng fwy fyth. Mae’n hanfodol cynnal ewyllys da ymysg y 4,095 o staff nyrsio y bydd y newidiadau hyn yn effeithio arnynt yn hanfodol os yw’r GIG yn y gogledd am lwyddo.

“Dyna pam fy mod wedi galw’r ddadl. Rwyf eisiau i’r gweinidog iechyd Vaughan Gething wrando ar y sawl sydd ar y rheng flaen, ar y cleifion a’r cyhoedd yn gyffredinol sydd yn cefnogi ein nyrsus ardderchog. Os bydd y bwrdd iechyd yn ceisio gwthio’r newidiadau hyn drwodd, rwyf eisiau i’r gweinidog iechyd ymyrryd. Bu Betsi mewn mesurau arbennig ers dros bedair blynedd bellach ac y mae dan reolaeth uniongyrchol adran y gweinidog iechyd. Gall ef atal hyn rhag digwydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.