'Sgrapiwch y cap tâl' - Maureen Weaver

Mo_Weaver2.jpg

Mae’r meddygon, nyrsys a’r staff y gweithiais i gyda hwy yn y gwasanaeth iechyd ymysg rhai o’r bobl fwyaf gweithgar ac ymroddedig rwy'n adnabod. 

Bob dydd, maent yn gweithio shifftiau maith dan amodau anodd yn gofalu am bobl mewn angen. Y lleiaf un maent yn haeddu yw cyflog parchus am eu gwaith, ac y mae’n rhaid i’r llywodraeth sydd gennym yng Nghymru gael gwared â’r cap cyflogau i roi iddynt y tâl maent yn haeddu.

Yr oeddwn i’n nyrs yn y GIG am 42 blynedd ac yn ystod yr amser hwnnw, mae llawer wedi newid. Mae gan nyrsys lawer o gyfrifoldeb. Maent yn mynd trwy flynyddoedd o hyfforddiant ac y maent yn atebol i gleifion, rheolwyr a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth am eu gwaith. Maent yn haeddu codiad cyflog sydd yn dangos fod y llywodraeth yn rhoi gwerth ar y gwaith maent yn wneud. Does dim pwynt cael gweinidogion ar y teledu yn dweud eu bod yn rhoi gwerth ar staff ymroddedig y GIG, a hwythau yn gyfrifol am gadw eu tâl i lawr. Mae angen iddynt ddileu’r cap cyflogau a rhoi cyflogau teg i staff y GIG.

Pan fo pobl yn meddwl am y GIG, meddwl y maent am feddygon a nyrsys, ond nid ydynt yn wastad yn meddwl am y porthorion na’r staff glanhau sydd ar fandiau cyflog is, na’r nyrsys sydd gymhwyso sydd ar gyflogau bach. Ar hyn o bryd, mae tâl holl staff y GIG staff wedi ei gapio ar 1%. Pan fyddwch yn cymharu hynny â chostau byw cynyddol, dyw hynny’n ddim. Rwy’n adnabod nyrsus sydd wedi eu gorfodi i ddefnyddio banciau bwyd am na allant fforddio costau byw. Mae hynny’n warth cenedlaethol a dylai’r llywodraeth deimlo cywilydd o’r mwyaf.

Os ydych yn cytuno gyda Maureen ei bod hi'n hen bryd codi'r cap cyflog, cliciwch yma i arwyddo ein deiseb.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.