Mae Cabinet Cysgodol Plaid Cymru yn barod i ffurfio Llywodraeth nesaf ein cenedl. Dysgwch mwy am ein Gweinidogion Cysgodol isod.


Adam Price

AdamPrice.jpgArweinydd Plaid Cymru

Etholaeth: Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Ganwyd Adam Price yng Nghaerfyrddin i deulu löwr a chafodd ei addysgu yn Ysgol Dyffryn Aman a Phrifysgol Caerdydd lle graddiodd gyda BSc yn Economeg. Aeth Adam ymlaen i ddod yn Rheolwr Gyfarwyddwr o Newidiem, ymgynghoriaeth polisi ac economeg y DU a Chyfarwyddwr Gweithredol o’r asiantaeth datblygu economaidd a newid diwylliannol Cymreig, Menter a Busnes.

Roedd yn AS rhwng 2001 a 2010 a chafodd gydnabyddiaeth eang am ei waith ymgyrchu a’i ymdrech i uchelgyhuddo Tony Blair am ei rôl yn rhyfel Irac.

Yn dilyn ei amser yn San Steffan gwobrwywyd ef ag Ysgoloriaeth Fulbright i astudio ym Mhrifysgol Harvard lle astudiodd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus. Fe ddaeth yn Gymrawd yn y Ganolfan ar gyfer Datblygu Rhyngwladol yn y John F. Kennedy School of Government ym Mhrifysgol Harvard.

Cafodd ei benderfyniad i ddychwelyd i wleidyddiaeth reng-flaen ei groesawu gyda brwdfrydedd enfawr.


Leanne Wood

LeanneWood.jpg

Teitl: Gweinidog Cysgodol Cyfiawnder a Chydraddoldeb

Etholaeth: Rhondda

Roedd Leanne yn arwain Plaid Cymru o 2012 i 2018. O gefndir dosbarth gweithiol, sydd wedi magu gwerthoedd ac egwyddorion cryf ynddi, mae hi wedi bod yn bencampwraig dros ei hardal a Chymru yn gyffredinol.


Llŷr Gruffydd

LlyrGruffydd.jpgTeitl: Gweinidog Cysgodol yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Mae Llŷr yn byw yn Rhuthun. Arferai weithio fel rheolwr gyda chwmni datblygu economaidd oedd yn arbenigo mewn helpu i sefydlu busnesau newydd a helpu busnesau i dyfu.

Cychwynnodd ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid ac aeth ymlaen i weithio fel ymchwilydd a swyddog y wasg i Aelodau Senedd Ewrop Plaid Cymru, Jill Evans ac Eurig Wyn. Ef hefyd oedd Cydlynydd Ymgyrch Genedlaethol Llywydd Plaid Cymru bryd hynny, Dafydd Wigley, cyn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999.

Wedi symud yn ôl at wreiddiau ei deulu yn Sir Ddinbych yn 2004, Llŷr oedd ymgeisydd etholiad San Steffan yn 2010 am Orllewin Clwyd, gan gynyddu pleidlais y blaid o fwy na 50% a chael yr ail ogwydd fwyaf i’r Blaid yn y wlad.


Siân Gwenllian

SianGwenllian.jpg

Teitl: Dirprwy Arweinydd a Prif Chwip, Gweinidog Cysgodol Addysg, Y Gymraeg a Diwylliant a’r Trefnydd Cysgodol

Etholaeth: Arfon

Mae Siân yn aelod o ddau o bwyllgorau'r Cynulliad: Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig; a Phwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuned. Ymunodd â Chyngor Gwynedd yn 2008, gan gynrychioli ward y Felinheli. Bu'n dal swyddi uchel ar Gyngor Gwynedd gan gynnwys Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet dros Addysg, Aelod Arweiniol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ac Arweinydd Portffolio Cyllid.

Mae Siân wedi dilyn gyrfa hir a nodedig mewn newyddiaduraeth. Dechreuodd gyda'r BBC yn 1980 ar ôl cwblhau diploma ôl-radd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi wedi gweithio i ITV, Golwg, fel Swyddog y Wasg ac fel ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus/newyddiadurwr/darlledwr hunangyflogedig.


Rhun ap Iorwerth

RhunApIorwerth.jpgTeitl: Gweinidog Cysgodol Iechyd a Chyllid, Dirprwy yn y Senedd a Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol

Etholaeth: Ynys Môn

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol fel Aelod o Senedd Cymru Ynys Môn ym mis Awst 2013.

Wedi’i fagu ar yr ynys, cafodd ei addysg yn Ysgol David Hughes, cyn graddio mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Fe gafodd yrfa lewyrchus fel newyddiadurwr gyda’r BBC fel cyflwynydd a Phrif Ohebydd Gwleidyddol.

Yn rhugl yn y Gymraeg, mae’n briod gyda thri o blant. Mae’n aelod o Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ef yw Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd. Mae hefyd yn Gadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ‘Cymru Rhyngwladol’. Mae hefyd yn hyffoddwr ieuenctid gyda Chlwb Rygbi Llangefni.


Bethan Sayed

BethanJenkins.jpgTeitl: Gweinidog Cysgodol Addysg Ôl-16, Sgiliau ac Arloesedd

Rhanbarth: De Orllewin Cymru

Cafodd Bethan ei hethol i’r Cynulliad gyntaf nôl yn 2007. Mae hi’n gyn Llywydd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ac yn aelod o Gymdeithas yr Iaith.

Mae hi’n ymgyrchydd nodedig gyda’i diddordebau yn cynnwys datblygiad economaidd, materion rhyngwladol, hawliau merched, amddiffyn ceiswyr lloches, gwarchod gwasanaethau cymdeithasol a darpariaeth triniaeth ar gyfer anhwylderau bwyta. Yn ddiweddar mae hi wedi chwarae rôl amlwg yn sefyll lan dros weithwyr dur ym Mhort Talbot.

Y tu allan i wleidyddiaeth mae ei diddordebau yn cynnwys chwaraeon a cherddoriaeth.


Elin Jones

ElinJones.jpg

Teitl: Llywydd

Etholaeth: Ceredigion

Magwyd Elin Jones ar fferm yn Llanwnnen ger Llambed. Mynychodd Ysgol Gynradd Llanwnnen ac Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont Steffan.

Wedi graddio o Brifysgol Caerdydd gyda BSc mewn Economeg, aeth Elin ymlaen i astudio ar gyfer gradd uwch MSc mewn Economeg Wledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gweithiodd fel Swyddog Datblygu Economaidd i Fwrdd Datblygu Cymru Wledig, ac hefyd yn gyfarwyddwr Radio Ceredigion a chwmni cynhyrchu teledu Wes Glei Cyf.

Cafodd Elin ei hethol fel Maer ieuengaf Aberystwyth ym 1997 a chafodd ei hethol i’r Cynulliad yn 1999. Penodwyr Elin yn Weinidog Materion Gwledig yng llywodraeth glymblaid Cymru’n Un. Bellach Elin yw Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 


Dai Lloyd

DaiLloyd.jpgTeitl: Gweinidog Cysgodol Materion Cyfansoddiadol, Cysylltiadau Rhyngwladol ac Ymadael â’r UE, Cadeirydd y Grŵp a Dirprwy Brif Chwip

Rhanbarth: De Orllewin Cymru

Cafodd Dai ei eni yn Nhywyn yng Ngwynedd a’i fagu ar fferm ei deulu yn Llambed. Mae wedi byw yn Abertawe ers 30 mlynedd bellach. Pan nad yw’n gwleidydda mae Dr Lloyd yn feddyg teulu, ac mae ei arbenigedd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wedi cael ei adeiladu dros flynyddoedd o brofiad ac ymchwil.

Cafodd ei ethol am y tro cyntaf fel cynghorydd yn Abertawe, cyn ennill sedd Cynulliad yn 1999. Mae Dai yn ymgyrchydd brwdfrydig ar faterion yn ymwneud ac iechyd a diwylliant ac mae wedi llwyddo i sicrhau nifer o newidiadau polisi a deddfwriaethol, yn arbennig yn ei faes ei hun, iechyd cyhoeddus. 


Helen Mary Jones

Teitl: Gweinidog Cysgodol Yr Economi, Taclo Tlodi a Thrafnidiaeth

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ganwyd Helen Mary Jones yn Colchester, Essex. Cafodd ei haddysgu yn Colchester County High School for Girls, ysgol uwchradd Llanfair Caereinion ym Mhowys a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae wedi dysgu yn y maes Addysg Arbenigol ac wedi dal sawl swydd yn y meysydd gwaith ieuenctid a chymunedol.

Yn ddiweddar buodd yn gweithio fel dirprwy cyfarwyddwr yn Academi Morgan, Prifysgol Abertawe.

Yn 1999 cafodd ei hethol i'r Cynulliad Cenedlaethol cyntaf i gynrychioli etholaeth Llanelli. Cyn iddi gael ei hethol roedd hi'n Uwch Reolwr Datblygu gyda Chomisiwn Cyfleoedd Cyfartal Cymru.

Roedd hi'n Weinidog Cysgodol dros Addysg a Dysgu Bywyd Oes, ac yn aelod o'r Pwyllgor Addysg a Dysgu Bywyd Oes, y pwyllgor Cyfleoedd Cyfartal, y pwyllgor rhanbarthol dros Dde Orllewin Cymru a hefyd yn aelod o'r Bartneriaeth Sector Gwirfoddoli yn ystod y Cynulliad Cyntaf.

Roedd Helen Mary yn Aelod o Senedd Cymru rhwng 1999 a 2016 cyn iddi ddychwelyd i'r Cynulliad yn Awst 2018.


Delyth Jewell

Teitl: Gweinidog Cysgodol Trawsnewid Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Dyfodol a

Cydlynydd gyda Chymdeithas y Cynghorwyr

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Cafodd Delyth ei geni yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach. Mynychodd Ysgol Bro Allta ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn graddio gyda BA a gradd meistr o Brifysgol Rhydychen.

Cyn bod yn Aelod o Senedd Cymru, gweithiodd fel ymchwilydd seneddol yn San Steffan. Yn ystod ei hamser yno chwareodd ran flaenllaw ar ymgyrchoedd arweiniodd at gyfreithiau newydd ar stelcian (2012) a thrais yn y cartref (2015). Bu hefyd yn gweithio i Cyngor ar Bopeth a’r elusen ActionAid sy’n gweithio ar faterion yn ymwneud a hawliau menywod a datblygu rhyngwladol.


Elfyn Llwyd

Teitl: Cwnsler Cyffredinol Cysgodol