Cronfa Rhannu Ffyniant: rhybuddio Ysgrifennydd Cymru am gipio pwerau economaidd a chyfansoddiadol

44499356734_abf6ec47f7_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhoi rhybudd llym i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi iddo awgrymu y gallai arian fyddai’n cymryd lle cyllid yr UE gael ei ddosbarthu gan San Steffan ac nid gan Fae Caerdydd fel sy’n digwydd ar hyn o bryd.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys Jonathan Edwards AS y byddai’n achos arall o ‘gipio pwerau economaidd a chyfansoddiadol’ gan San Steffan, petai’r cyllid yn cael ei gymryd allan o ddwylo’r sefydliadau datganoledig. Nid yw Llywodraeth San Steffan hyd yma wedi rhoi llawer mwy o wybodaeth na’r enw - y Gronfa Rhannu Ffyniant - am yr hyn fydd yn cymryd lle Cronfeydd Strwythurol yr UE. Yr oeddent i fod i gyhoeddi ymgynghoriad ar eu cynlluniau erbyn diwedd llynedd, ond ni wnaethant hynny.

Mae’r cyfrifoldeb dros y Gronfa Rhannu Ffyniant ar hyn o bryd yn nwylo’r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol. Adran Lloegr-yn-unig o’r Llywodraeth yw ar hyn o bryd, gan fod llywodraeth leol a thai yn feysydd polisi sydd wedi eu datganoli.

Wrth groesholi’r Ysgrifennydd gwladol mewn sesiwn dystiolaeth Materion Cymreig (Llun 1 Ebrill), ymatebodd Alun Cairns i gwestiynau am strwythur y Gronfa Rhannu Ffyniant trwy ddweud bod ffyrdd mwy “creadigol” o ddosbarthu’r arian. Methodd dro ar ôl tro â chadarnhau y byddai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cadw’r pŵer i ddosbarthu’r arian, gan ddweud y gallai San Steffan roi’r arian i gynghorau neu’n uniongyrchol i brosiectau eu hunain themselves.

Methodd Mr Cairns hefyd â chadarnhau y byddai cyfanswm y cyllid yr un fath a’r hyn mae Cymru’n dderbyn ar hyn o bryd fel aelod o’r UE.

Yn ei sylw, meddai Jonathan Edwards AS:

“Dyw San Steffan ddim wedi dangos dim neu fawr ddim pryder dros Gymru trwy gydol proses Brexit. Gwaetha’r modd, ddylen ni ddim synnu nad yw cyllid wedi Brexit i ni yn uchel ar eu rhestr o flaenoriaethau.

“Mewn gwirionedd, d yr unig dro mae Cymru’n taro ar feddyliau Llywodraeth San Steffan yw pan maent eisiau canslo prosiect seilwaith, tynnu arian ymaith neu ddwyn ein pwerau.  

“Os, fel sy’n cael ei awgrymu gan Alun Cairns, y bydd San Steffan yn anwybyddu datganoli ac yn cymryd rheolaeth dros bolisi datblygu economaidd wedi  Brexit, bydd yn esiampl sylweddol arall o ddwyn pwerau economaidd a chyfansoddiadol.

“Addawyd i ni wlad yn llifeirio o laeth a mêl wedi Brexit, ond mae’n edrych fel mai briwsion o’r bwrdd gawn ni, gan fod Ysgrifennydd Cymru hefyd wedi methu â gwarantu’r lefelau cyllid yr ydym yn gael ar hyn o bryd fel aelodau o’r UE.

“Rhaid i San Steffan roi’r gorau i beidio â defnyddio Brexit fel blanced i rowlio datganoli yn ôl dani – bydd Plaid Cymru yn parhau i frwydro yn eu herbyn bob cam o’r ffordd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.