Dylai bod dyletswydd ar y cyfryngau cydmeithasol i fynd i’r afael â sarhau arlein

LSR_conf_1.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno gwelliannau yn Nhŷ’r Cyffredin i wneud llwyfannau cyfryngau cymdeithasol megis Facebook a Twitter yn atebol am gynnydd mewn sarhau a difenwi arlein.

Mae Tŷ’r Cyffredin wedi dadlau dros welliannau a gyflwynir gan ASau Plaid Cymru, i gyflwyno cod ymarfer statudol er mwyn gwella perfformiad llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wrth ddelio ag achosion o sarhau a difenwi arlein sydd yn croesi’r trothwy troseddol.

Llynedd, adroddodd Ysgrifennydd Addysg y DG bryd hynny fod “euogfarnau am droseddau dan gyfraith i erlyn trôls arlein wedi cynyddu wyth gwaith dros y ddegawd ddiwethaf, gyda 155 o bobl wedi eu carcharu”, a chyfaddefodd prif gyfreithiwr Twitter, Vijaya Gadde, fod y cwmni wedi bod yn “anfaddeuol o araf” wrth ymladd troseddau arlein ffiaidd.

Yn ogystal â chreu cod ymarfer, bydd gwelliannau Plaid Cymru yn mynnu bod llwyfannau cymdeithasol sydd yn gofyn i ddefnyddiwr greu cyfrif personol yn cynnal a chyhoeddi asesiad effaith diogelwch arlein yng nghyswllt deiliaid eu cyfrifon, i hysbysu’r heddlu os deuant yn ymwybodol o unrhyw fygythiad ar eu safle rhyngrwyd i niweidio unrhyw unigolyn yn gorfforol, ac i ddileu unrhyw bostiadau a wneir ar eu safleoedd rhyngrwyd y tybir sydd yn dreisgar neu a allai annog trais.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Cartref, Liz Saville Roberts AS:

“Mae’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu â’n gilydd ac â’r byd wedi newid yn aruthrol dros y ddegawd ddiwethaf, gyda thros 85 miliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn y DG yn unig.

“Bydd gwelliannau Plaid Cymru yn galluogi dal llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, megis Facebook a Twitter, i gyfrif yng nghyswllt eu rhan holl-bwysig yn mynd i’r afael â’r cynnydd mewn sarhau a difenwi arlein, gyda llawer ohono yn droseddol ei natur.

“Mae llywodraeth y DG ei hun yn cyfaddef fod euogfarnau am droseddau dan y gyfraith i erlyn y rhai sy’n cael eu galw yn ‘trôliau rhyngrwyd’ wedi cynyddu wyth gwaith dros y ddegawd ddiwethaf, gyda 155 wedi eu carcharu llynedd. Yn sicr, mae difenwi a sarhau arlein yn cynyddu, ac y mae prif gyfreithiwr Twitter ei hun wedi cyfaddef eu bod yn “anfaddeuol o araf” yn ymladd troseddau arlein ffiaidd.

“Mae’n amlwg nad oes fawr o gymhelliant i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol roi prosesau cadarn ar waith i ddelio â sarhau troseddol arlein, a rhaid i ni felly ofalu bod rheidrwydd statudol arnynt i wneud hynny.

“Petai rhywun yn dioddef trosedd casineb mewn archfarchnad, dyweder, byddai disgwyl i dîm diogelwch yr archfarchnad weithredu. Dylai’r un peth fod yn wir am lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, a byddai’r gwelliannau hyn yn gam pwysig ymlaen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.