Y Blaid yn addo mwy o oriau o ofal plant am ddim fel y gall plant fod yn dechrau’r ysgol yn gyfartal

“Mae’r bwlch parodrwydd am yr ysgol yn lledu” rhybuddia Llyr Gruffydd

 

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Mae peidio â chynnig 30 awr o ofal plant am ddim i bob plentyn 3-4 oed yng Nghymru mewn perygl o adael plant ymhellach ar ôl, rhybuddiodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd.

Dywedodd Mr Gruffydd fod plant o gefndiroedd difreintiedig ar hyn o bryd yn cychwyn yn yr ysgol dan anfantais o gymharu â phlant o gefndiroedd cyfoethocach, ac wedi hynny yn mynd ymlaen i gael graddau is yn gyffredinol. Mae ymchwil gan Achub y Plant wedi canfod fod plant sy’n byw mewn tlodi cyson ddwywaith yn debycach o sgorio’n is na’r cyfartaledd am ddatblygiad iaith yn bump oed.

Mae pontio’r “bwlch parodrwydd am yr ysgol” fel y’i gelwir – y bwlch mewn parodrwydd am yr ysgol rhwng plant o gefndiroedd difreintiedig a’r rhai o gefndiroedd cyfoethocach – yn hanfodol o ran torri cylch cyrhaeddiad isel, meddai.

Rhybuddiodd Llyr Gruffydd fod cynlluniau Llywodraeth Cymru i gyfyngu’r ddarpariaeth o 30 awr o ofal plant am ddim i blant o deuluoedd sy’n gweithio yn unig yn dyfnhau’r broblem. Ailadroddodd farn Comisiynydd Plant Cymru a ddywedodd y gallai eithrio plant o aelwydydd lle nad yw’r rhieni yn gweithio ledu mwy ar y bwlch parodrwydd am yr ysgol rhwng y grŵp hwn a’r rhai gyda rhieni sy’n gweithio.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd:

“Mae Plaid Cymru eisiau gofalu fod gan bob plentyn yr un cyfle i lwyddo, ond ar hyn o bryd, mae cyswllt clir rhwng amddifadedd a chyrhaeddiad isel. Dywed athrawon wrthym fod plant o gefndiroedd mwy difreintiedig yn aml yn llai parod i gychwyn yn yr ysgol, a bod eu datblygiad personol y tu ôl i’w cyfoedion o gefndiroedd mwy cyfoethog. Dengys ymchwil fod plant sy’n byw mewn tlodi cyson ddwywaith yn debycach o sgorio’n is na’r cyfartaledd am ddatblygiad iaith yn bump oed.

“Mae torri’r cylch hwn o anfantais a chyrhaeddiad isel yn hanfodol bwysig os ydym am roi’r cychwyn gorau i bawb mewn bywyd.

“Dyna pam fod Plaid Cymru eisiau i bob plentyn 3-4 oed yng Nghymru gael 30 awr o addysg blynyddoedd cynnar am ddim bob wythnos. Mae hyn yn golygu rhoi iddynt ofal plant o ansawdd uchel dan arweiniad staff cymwys. Dywed arbenigwyr mai darparu addysg blynyddoedd cynnar am ddim yw’r ffordd orau i godi plant allan o dlodi, a dyna beth mae Plaid Cymru am wneud.

“Mae’r llywodraeth Lafur ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ddarparu gofal plant am ddim i deuluoedd sy’n gweithio yn unig. Mae’n amlwg fod gan hyn fanteision i rieni sy’n gweithio, ond mae perygl y gadewir plant o’r teuluoedd mwyaf difreintiedig hyd yn oed yn bellach ar ei hôl hi.

“Mae Plaid Cymru eisiau i bob plentyn gychwyn yn yr ysgol yn gyfartal, a gall ein cynigion ni wneud hynny. Mae’r bwlch parodrwydd am yr ysgol yn lledu, ac y mae’n bryd i ni ei gau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.