Arweinydd Plaid Cymru yn rhoi teyrnged i’r ‘seren ddisgleiriaf’ Steffan Lewis

Gyda’r tristwch mwyaf mae teulu Steffan Lewis AC wedi gofyn i ni gadarnhau y bu i’n cyfaill a’n cydweithiwr annwyl Steffan Lewis farw’n dawel heddiw, yn Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach.

Roedd Steffan, 34, yn ŵr cariadus i Shona, yn dad i Celyn sydd yn dair, mab a llysfab i Gail a Neil a brawd i Nia, Sian a Dylan. Cafodd ddiagnosis o ganser y coluddyn yn Rhagfyr 2017.

Mae teulu Steffan wedi gofyn i ni rannu’r deyrnged ganlynol iddo:

“Colli Steffan yw’r ergyd waethaf posib i’n teulu ni ac rydym yn gwybod bod pobl ledled Cymru yn rhannu ein galar. Roedd Steff yn ein hysbrydoli ni bob dydd. Roedd e’n graig i ni, ein hangor ac yn fwy na hynny yn arwr i ni. Yn anad dim, roedd yn ŵr, tad, mab a brawd cariadus.

“Fe frwydrodd Steffan yn erbyn y salwch gyda’r un dewrder a phenderfyniad a oedd yn ei wleidyddiaeth, a hyd yn oed pan roedd e mewn poen ddifrifol, fe wnaeth e barhau i wasanaethau’r bobl roedd e wrth ei fodd yn eu cynrychioli.

“Fe wnawn ni sicrhau y bydd ei waith e’n para am byth - yn ein cymuned, yn ein calonnau ac yn fwy na dim drwy ei fab, y crwtyn bach roedd e’n ei garu, Celyn. Wnaiff Cymru byth anghofio am ei gyfraniad a’r ffaith ei fod wedi gwneud ei orau glas i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

“Hoffwn ddiolch i weithwyr y Gwasanaeth Iechyd wnaeth ofalu am Steffan yn ystod ei salwch, yn enwedig staff Ysbyty Ystrad Fawr a’i Oncolegydd, Dr Hilary Williams o Ganolfan Canser Felindre.”

Gan roi teyrnged i’w gyfaill a’i gydweithiwr, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

“Mae fy nghydymdeimlad dwysaf gyda theulu Steffan yn ystod y cyfnod trasig hwn.

“Roedd cariad mawr tuag at Steffan gan ei gyfeillion ym Mhlaid Cymru ac rydym mewn sioc a galar yn sgil colli ein seren ddisgleiriaf.

“Bydd yn cael ei gofio fel gwleidydd neilltuol o dalentog a gyflawnodd gymaint yn ystod ei gyfnod fel gwleidydd etholedig, cyfnod sydd wedi ei dorri yn fyr mewn amgylchiadau torcalonnus.

“Yr unig beth oedd yn hafal i’w allu meddyliol rhagorol oedd maint ei empathi - drwy gydol ei salwch fe barhaodd i flaenoriaethu lles pobl eraill drwy siarad yn agored am ei brofiadau personol anodd gan hefyd barhau i weithio dros ei genedl a’i etholwyr.

“Alla i ddim dechrau mynegi poen y golled hon na faint y byddwn yn methu presenoldeb Steffan yn ein bywydau. Bydd ei enw a'r hyn a gyflawnodd yn cael eu cofio am byth yn hanes Plaid Cymru a'r genedl."

Ychwanegodd Adam Price:

“Dim ond 14 oedd Steffan y tro cyntaf iddo annerch Cynhadledd Plaid Cymru. Roedd hi’n glir bryd hynny y byddai’n cael effaith fawr ar fywyd y genedl.

“O’r foment honno fe wnaeth e ymroi ei fywyd i’w freuddwyd o Gymru rydd ac annibynnol. Yn ystod ein sgwrs olaf yr wythnos hon, fe rannodd gyda mi ei hyder y byddai’r freuddwyd honno yn cael ei gwireddu, gan annog pob un ohonom i wneud popeth o fewn ein gallu i ddod â’r diwrnod hwnnw yn nes.

“Fe dreuliodd Steffan ei fywyd proffesiynol yn ceisio cynorthwyo pobl eraill a medrodd wneud hynny gyda gallu eithriadol yn sgil ehangder rhyfeddol ei ddoniau.

“O ymgyrchu dros hawliau pensiwn cyn-löwyr i achub gwasanaethau iechyd yn ei ranbarth, roedd pawb yn gwybod bod Steffan yn gynrychiolydd heb ei ail i’w gael wrth eu hochr ac na fyddai e fyth yn siomi neb.

“O ran ei gyfrifoldebau portffolio, llwyddodd i gyfeirio polisi Llywodraeth Cymru ar Brexit nid llai na theirgwaith.

“Yn gyntaf, roedd yn gydawdur i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru Diogelu Dyfodol Cymru. Yna fe gyflwynodd ddeddfwriaeth parhad arloesol er mwyn atal ymgais San Steffan i gipio ein pwerau, a arweiniodd yn y pen draw at y Cytundeb Rhyng-lywodraethol. A dim ond fis diwethaf fe lwyddodd i ddarbwyllo Llywodraeth Cymru i gefnogi ei welliant i’w cynnig Brexit nhw eu hunain.

“Alla i ddim meddwl am unrhyw wleidydd arall mewn unrhyw senedd a lwyddodd i reoli cyfeiriad polisi llywodraethol ar fater mawr y dydd i’r fath raddau o feinciau’r gwrthbleidiau. A dyw hynny ond yn megis dechrau adlewyrchu mawredd ei gymeriad.

“Roedd yn boblogaidd ymysg pob rhan o gymdeithas ac yn uchel iawn ei barch ymysg pleidiau eraill, ffaith gafodd ei phrofi pan ofynnwyd i Carwyn Jones pa wrthwynebydd gwleidyddol oedd e’n ei barchu fwyaf, wrth iddo adael ei swydd fel Prif Weinidog. Ei ateb: ‘Steffan Lewis’.

“Rwyf ar ddeall bod cannoedd o bobl wedi cysylltu â Steffan ar ôl gwylio, darllen neu wrando ar un o’i gyfweliadau lle’r oedd yn trafod yr her feddyliol ac emosiynol o ddelio â salwch difrifol.

“Er ei fod mor anodd iddo siarad am ei salwch wrth wynebu amgylchiadau personol heriol, roedd yn credu’n gadarn bod dyletswydd arno i ddefnyddio’i brofiadau er budd pobl eraill.

“Fe gyffyrddodd â bywydau cymaint o bobl mewn ffordd mor gadarnhaol a chofiadwy, a bydd hyn yn serio’i gyflawniadau gwleidyddol a phersonol. Bydden nhw’n ymaros yng nghof y genedl am flynyddoedd hir i ddod.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.