Awgrymu fod y Prif Weindiog wedi camarwain y Cynulliad ar amseroedd aros

DHP_MAI_311214rqueue_01JPG.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford yn gofyn iddo gywiro ei honiad fod y methiant i gwrdd â thargedau adrannau brys i’w briodoli i fwy o bobl yn cael eu derbyn - ffigwr a brofwyd bellach yn anghywir.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog ar ddydd Mawrth 29 Ionawr, honnodd Mr Drakeford fod y methiant i gwrdd â tharged amseroedd aros adrannau brys o 95% ym mis Rhagfyr 2018 i’w briodoli i gynnydd yn nifer y bobl sy’n dod i adrannau brys – ffigwr yr honna ef yw’r “uchaf a gofnodwyd erioed ym mis Rhagfyr”.

Fodd bynnag, dengys ffigyrau fod y niferoedd ddaeth i adrannau brys ym mis Rhagfyr 2018 yn is nac ym mis Rhagfyr 2017 ac felly nad oedd modd iddynt fod  “yr uchaf erioed a gofnodwyd” ac nad dyma’r rheswm dros fethu â chwrdd â thargedau  amseroedd aros, fel yr awgrymodd Mr Drakeford.

Gofynnodd Mr Price i’r Prif Weinidog gywiro’r cofnod ‘cyn gynted ag sydd modd’ ac i ailystyried ei gais am ymchwiliad brys i gyflwr gofal brys ledled Cymru.

Yn y llythyr, dywedodd Adam Price AC, arweinydd Plaid Cymru,

“Er mai ffigyrau Rhagfyr 2018 yng nghyswllt perfformiad yn erbyn targedau amseroedd aros yw – fel yr amlygais – y gwaethaf a gofnodwyd, does dim cydberthynas o’r fath o ran nifer y bobl sy’n dod i mewn i adrannau brys ym mis Rhagfyr.  

“Carwn ailadrodd fy mhwynt gwreiddiol mai’r ffigyrau perfformiad yn erbyn y targed 95% o bedair awr am fis Rhagfyr 2018 yn wir oedd y gwaethaf a gofnodwyd, er bod nifer y rhai a dderbyniwyd ym mis Rhagfyr 2018 mewn gwirionedd yn is na mis Rhagfyr y flwyddyn flaenorol, fel y dangoswyd.

“Fe fyddwch yn ymwybodol y dywed Adran 1.3(ii) y Cod Gweinidogol, sydd yn awr yn ymestyn yn benodol i’r Prif Weinidog, ei bod:  “Yn hollbwysig fod Gweinidogion yn rhoi gwybodaeth fanwl a chywir i’r Cynulliad, gan gywiro unrhyw wall anfwriadol cyn gynted ag sydd modd.” Buaswn felly yn eich gwahodd i gywiro’r cofnod cyn gynted ag sydd modd yng nghyswllt eich datganiad mai nifer y bobl a ddaeth i mewn i adrannau brys oedd yr uchaf a gofnodwyd erioed ym mis Rhagfyr. 

“Yn wyneb y cywiriad, hoffwn i chi ailystyried eich cam yn gwrthod fy ngalwad am ymchwiliad brys i ofal argyfwng ledled Cymru, gan gychwyn yn y gogledd.

 “Mae’r ffaith fod GIG Cymru wedi cofnodi eu perfformiad gwaethaf erioed ar amseroedd aros adrannau brys ar waethaf y ffaith nad oeddent dan bwysau oherwydd y niferoedd uwch a ddaeth i mewn – yn enwedig o ystyried fod y tymheredd yn weddol fwyn ac na chafwyd nifer enfawr o achosion o’r ffliw – yn galw am ffocws strategol ymchwiliad annibynnol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.