Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Gweithio i Blaid Cymru

Swyddog Ymchwil i Alun Ffred Jones AC (Aelod Cynulliad dros Arfon) a Grŵp Plaid Cymru

Helpu i ddarparu gwaith ymchwil, cyngor a chymorth gweinyddol o safon uchel ar gyfer y Grŵp yn y Cynulliad, gan sicrhau y cynhelir safonau o ran cyfrinachedd.

Oriau gwaithMae dwy swydd gyda chyflogwyr gwahanol. Mae'r ddwy swydd yn 18.5 awr yr wythnos.  Gall ymgeiswyr wneud cais am y ddwy swydd i weithio'n llawn amser (37 awr) neu un swydd i weithio'n rhan amser.

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd

Prif Ddyletswyddau:                

  • Cynnal gwaith ymchwil i faterion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod y Grŵp yn y Cynulliad yn cael gwybod am unrhyw faterion perthnasol

  • Ymchwilio i feysydd polisi perthnasol yn unol â chyfarwyddyd y Pennaeth Staff

  • Drafftio deunydd briffio a gwybodaeth i helpu i lywio trafodaethau

  • Casglu, deall, dadansoddi, cyflwyno a chyfleu gwybodaeth ac ystadegau (weithiau mewn meysydd anghyfarwydd)

Sgiliau ac ymddygiadau hanfodol:  

  • Tystiolaeth o sgiliau dadansoddi da, gan gynnwys y gallu i gymathu gwybodaeth, crynhoi a nodi materion allweddol yn gyflym o amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth

  • Y gallu i bwyso a mesur yn ddoeth a dealltwriaeth dda o'r hyn y mae'n ei olygu i weithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd dan bwysau neu amgylchedd gwleidyddol

  • Sgiliau trefnu effeithiol a'r gallu i ddarparu gwaith ymchwil a gwybodaeth friffio gywir i derfynau amser tyn 

  • Hyfedredd mewn TGCh, yn enwedig Excel, Word ac, yn ddelfrydol, Access, er mwyn canfod, dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth rifiadol yn effeithiol

  • Sgiliau cyfathrebu effeithiol yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn Gymraeg a Saesneg

Er gwybodaeth, bydd y penodiad yn dibynnu ar eirda a gwiriad diogelwch. Fe’ch cynghorir i ddarllen manyleb y swydd a’r person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd.

Manyleb Swydd a Pherson

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfle Cyfartal

 

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Os am fwy o wybodaeth neu cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org