Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Gweithio i Blaid Cymru

Swyddog Cyllid

Oriau Gwaith: Gallai’r rôl yma naill ai fod yn un llawn amser (37awr yr wythnos) neu ran amser (o leiaf 23 awr yr wythnos).

Graddfa Cyflog: £17,647 i £24,000 (yn ddibynnol ar brofiad) llawn amser neu pro rata.

Lleoliad: Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

Hyd y Cytundeb: Parhaol.

Bydd deilydd y swydd hon yn gyfrifol am weinyddiaeth ariannol Plaid Cymru. Mae hyn yn cynnwys talu biliau ac anfonebu; cynnal a chadw’r cyfrifon a’u rheoli’n ddyddiol; cynhyrchu adroddiadau misol a chyfrifon blynyddol; gweinyddu cyflogau a phensiynau; yn ogystal â bod yn gyfrifol am archwiliadau blynyddol a gweinyddu digwyddiadau codi arian.

Byddwch hefyd yn darparu arweiniad a chefnogaeth i ganghennau ac etholaethau wrth gydymffurfio gyda rheolau’r Comisiwn Etholiadol.

Byddwch yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau rhediad effeithiol a phroffesiynol Plaid Cymru a bydd angen y gallu arnoch i ddatblygu a chynnal systemau yn effeithiol, gan gynnwys system gyfrifo SAGE, a bod yn fanwl, yn gywir ac yn drefnus wrth reoli a chyflwyno gwybodaeth.

O’n rhan ni, mi allwn gynnig cyfle euraidd i’r ymgeisydd iawn ddatblygu yn broffesiynol o fewn sefydliad deinamig.

Cliciwch yma i weld y swydd ddisgrifiad

Am ffurflen gais, cysylltwch â Gwennol Haf – gwennolhaf@plaidcymru.org / 02920 475920.

Dyddiad cau: 7.9.15

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org