Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

Rhowch ddinasyddiaeth i’r sawl sy’n brwydro yn erbyn coronafeirws ar y rheng flaen

Mae AS Plaid Cymru Hywel Williams wedi galw am i bawb nad ydynt yn Brydeinwyr sy’n gweithio ar y rheng flaen yn yr argyfwng Coronafeirws gael dinasyddiaeth os ydynt wedi gwneud cais amdano.

Parhau i ddarllen

Galw am godiad cyflog i staff iechyd a gofal

Mae Plaid Cymru wedi galw am godiadau cyflog i holl staff y GIG a staff gofal cymdeithasol fel cydnabyddiaeth o’u gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Parhau i ddarllen

Pryderon Covid-19 wrth i farwolaethau yng nghartrefi gofal Cymru i oedolion ddyblu ym mis Ebrill

Dengys ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru fod marwolaethau mewn cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru wedi mwy na dyblu ym mis Ebrill o gymharu â’r cyfnod cyfatebol llynedd.

Parhau i ddarllen

Condemnio Llywodraeth Cymru am system brofi "gymhleth a di-drefn" wrth fethu â chyrraedd y targed o 5,000

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu system “gymhleth a di-drefn” Llywodraeth Cymru o brofi am Covid-19 wrth i’r targed o gynnal 5,000 prawf y dydd erbyn yfory gael ei fethu.

Parhau i ddarllen

Dirwywch Bobl £1,000 am Deithio’n Ddiangen, Medd Arweinydd Y Blaid Adam Price

Dylai dirwyon fod yn “rhwystr gwirioneddol” i bobl nad ydynt yn parchu’r gwaharddiad ar deithio diangen, medd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Parhau i ddarllen

Rhowch flaenoriaeth i symud y sawl sy’n cam-drin yn y cartref er mwyn lleihau pwysau ar lochesi - a chadw goroeswyr yn ddiogel

Pan fydd yr heddlu’n cael eu galw i ddigwyddiad o gam-drin yn y cartref, y troseddwr honedig yn hytrach na’r dioddefwr a’r plant ddylai gael ei symud, meddai’r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Leanne Wood.  

Parhau i ddarllen

Rhaid i Airbnb roi’r gorau i osod llefydd gwyliau dros y cloi i lawr oherwydd Coronafeirws, Liz Saville Roberts AS

Ni ddylai Airbnb gymryd unrhyw archebion gwyliau yn ystod y cloi i lawr oherwydd Coronafeirws, medd arweinydd y Blaid yn San Steffan Liz Saville Roberts AS.

Parhau i ddarllen

Adam Price: Mae ar Gymru angen tsar caffael i fynd i’r afael â phroblemau profion a GCP

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw wedi dadlau y dylai Llywodraeth Cymru benodi tsar caffael i fynd i’r afael a’r prinder difrifol yng Nghymru o offer profi am Covid-19, Cyfarpar Gwarchod Personol (CGP) a dyfeisiadau meddygol i staff iechyd a gofal rheng-flaen.

Parhau i ddarllen

Byddai mwy o brofi yn helpu i fynd i’r afael â’r diffyg CGP yn sector gofal cymdeithasol Cymru

Mae penaethiaid Gwasanaethau Cymdeithasol cynghorau Cymru wedi dweud wrth bennaeth GIG Cymru fod diffyg cyfarpar gwarchod personol yn y sector gofal yn cael ei waethygu trwy ddiffyg profion.

Parhau i ddarllen

Pryderon fod pobl fregus dan yr argraff na fyddant yn derbyn gofal Covid-19

Dylai pobl hŷn a’r sawl sydd yn y dosbarth o fod â phroblemau iechyd blaenorol gael sicrwydd y byddant yn cael triniaeth feddygol gan y GIG, yn ôl AC Dwyrain De Cymru Delyth Jewell.

Parhau i ddarllen