Rhaid i Lywodraeth Cymru “fynd i’w pocedi” ar godiad cyflog athrawon

Teachers.png

Mynegwyd pryderon y bydd y codiadau cyflog i athrawon Cymru, sydd i fod i’w talu ym mis Medi, yn cael eu gadael heb eu cyllido gan Lywodraeth Cymru, wedi i’r Ysgrifennydd Addysg wrthod ymrwymo i ddarparu cyllid.

Cyhoeddwyd codiad cyflog i athrawon yng Nghymru a Lloegr, o rhwng 1.5% a 3.5%, gan Lywodraeth San Steffan fis diwethaf. Erys penderfyniadau ar dâl ac amodau athrawon gyda gwleidyddion San Steffan, gyda’r cyfrifoldeb i fod i gael ei drosglwyddo i Gymru ym mis Medi.

Honnodd Ysgrifennydd Addysg San Steffan, wrth wneud y cyhoeddiad, y bydd y codiadau i athrawon Lloegr yn cael eu cyllido gan yr Adran Addysg, ond ni wnaed unrhyw gyhoeddiad am y cyllid i athrawon yng Nghymru.

Yn dilyn y cyhoeddiad, ysgrifennodd Ysgrifennydd Addysg cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AC, at Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru yn gofyn am eglurder ynghylch a fydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i dalu cost y codiadau cyflog i athrawon Cymru. Methodd ymateb gan yr Ysgrifennydd Addysg â rhoi’r ymrwymiad hwnnw.

Yn ei sylw, meddai Ysgrifennydd Addysg cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AC:

“Mae athrawon Cymru wedi cael eu gorweithio a heb gael eu talu’n ddigonol ers yn rhy hir o lawer, ac yr oedd yn hen bryd cael y cyhoeddiad y mis diwethaf am y codiad cyflog.

“Gan y telir am y codiad cyflog yn Lloegr o gyllideb addysg bresennol Lloegr, mater i Lywodraeth Cymru yw cyllido’r codiad cyflog i athrawon Cymru. Mae’n peri llawer o bryder fod yr Ysgrifennydd Addysg yn amharod i ymrwymo i wneud hynny, yn niffyg cyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth San Steffan.

“Bu Plaid Cymru yn brwydro’n galed ers amser i sicrhau codi’r cap ar gyflogau’r GIG yng Nghymru a diolch byth, cytunodd Llywodraeth Cymru o’r diwedd i godi’r cap wedi iddynt gael eu hunain yn y sefyllfa gywilyddus o fod y wlad ddiwethaf yn y DG i wneud hynny. Does bosib y gallant yn awr gynnig yr un gwrthwynebiad i dalu am godiad cyflog i’n hathrawon sy’n gweithio mor galed. Os gall Llywodraeth Dorïaidd ddarparu arian i athrawon yn Lloegr, yna fe ddylai Llywodraeth Cymru allu gwneud hynny yng Nghymru.

“Mae ein hathrawon yn haeddu cael cyflog parchus a rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’w poced i wneud yn siŵr fod y codiad cyflog hwn yn cael ei gyllido’n deg. Y mae’r dewis arall o beidio gwneud hynny yn achosi pryder, sef y byddai ysgolion sydd eisoes dan bwysau yn gorfod dod o hhyd i’r arian ychwanegol a byddai hynny o raid yn golygu colli swyddi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.