AC Plaid Cymru yn dweud wrth benaethiaid Tata: "Talwch arian bonws yn ôl "

BJenkins.jpg

Mae Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru ac ymgyrchydd blaenllaw i achub diwydiant dur Cymru wedi dweud y dylai penaethiaid Dur Tata a dderbyniodd filiynau mewn arian bonws – ar adeg pan oeddent yn gofyn i filoedd o weithwyr dur dderbyn toriadau mawr i’w pensiynau – dalu’r arian yn ôl.

Daeth i’r amlwg heddiw fod Dur Tata wedi talu cymaint â 25 miliwn o bunnoedd i’w prif reolwyr Ewropeaidd yn yr hyn a alwyd yn 'fonysau teyrngarwch'.

Dywedodd Ms Jenkins, sydd hefyd yn llefarydd Plaid Cymru ar ddur, fod y taliadau ar adeg pan oedd y cwmni yn pledio tlodi, yn sarhad ar y miloedd o weithwyr Dur Tata yng Nghymru ac ar draws y DG.

Meddai Bethan Jenkins:

"Dros y blynyddoedd diwethaf, mae gweithwyr teyrngar ac ymroddedig Dur Tata ym Mhort Talbot a ledled Cymru a’r DG wedi gorfod dioddef ansicrwydd ac ansefydlogrwydd sydd wedi deillio o honiadau Tata na allent fforddio parhau â’u cynllun pensiwn presennol. Derbyniodd y gweithlu doriadau llym i’w pensiynau eu hunain a phensiynau gweithwyr y dyfodol, er mwyn achub eu diwydiant y dywedodd Tata yn hollol glir oedd dan fygythiad cau. Bydd y newyddion hwn yn gwylltio’r miloedd o weithwyr a gymerodd y penderfyniad anodd i arbed eu swyddi a chredu Tata ar y pryd."

"Mae’n anodd bod o ddifrif safbwynt Tata fod yn rhaid iddynt dalu’r bonysau teyrngarwch hyn i gadw uwch-reolwyr i weithio i’r cwmni. Mae’r ffaith mai’r unig ffordd i’r wybodaeth hon ddod i’r fei yw i rywun yn yr Iseldiroedd chwythu’r chwiban yn gwneud y sarhad yn waeth gan ei fod yn dangos yn glir fod Tata yn gwneud eu gorau glas i gadw’r taliadau hyn yn ddirgel."

"Rwy’n credu y dylai penaethiaid Tata ddychwelyd yr arian hwn: dyna’r peth iawn i’w wneud. Mae miloedd o weithwyr Dur Tata sydd wedi gorfod dygymod â cholli arian oedd yn ddyledus iddynt, ac fe wnaethant gytuno i hyn er mwyn arbed eu swyddi a swyddi pobl yn y dyfodol. Mae angen gwneud iawn yn awr am y weithred hon o ffydd yn y cwmni ac yn nyfodol dur. Mae’r gweithlu ym Mhort Talbot yn dal i aros am fuddsoddiad gan Tata a addawyd iddynt fel rhan o’r newidiadau, gan gynnwys colli pensiynau, y cytunodd y gweithlu iddynt llynedd er mwyn arbed y diwydiant. Lle mae’r buddsoddiad hwnnw? Mae gan y cwmni yr arian i roi 25 miliwn mewn bonysau, ond does dim golwg o’r buddsoddiad eto. Buaswn hefyd yn annog Llywodraeth Cymru i gynnal trafodaethau gyda Tata cyn gynted ag sydd modd a gwneud yn glir ar ran y miloedd o weithwyr, y maent hefyd wedi addo eu cefnogi, fod y taliadau hyn yn annerbyniol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.