Credyd treth i'r rhai sy'n talu mwy na 30% o’u hincwm ar dai

Mae Plaid Cymru wedi addo buddsoddiad mawr mewn tai fforddiadwy a chredyd treth newydd i bobl sy'n talu mwy na 30% o'u hincwm ar gostau tai fel rhan o'u hymgyrch Etholiad Cyffredinol.

Meddai ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yng Ngheredigion, Ben Lake, fod 37% o rentwyr preifat yng Nghymru yn ennill llai na £ 15,000 o gyflog gyda bron i hanner rentwyr preifat yng Nghymru yn gwario mwy na 30% o’u hincwm ar gostau tai.

Cyhoeddodd y byddai Plaid Cymru yn helpu'r bobl hynny trwy greu credyd treth newydd hyd at £25 yr wythnos i aelwydydd sy'n talu dros 30% o'u hincwm ar rent preifat.

Dywedodd Mr Lake fod diffyg parodrwydd llywodraethau Torïaidd a Llafur i fuddsoddi mewn tai cymdeithasol newydd "wedi gadael ein cymunedau i lawr".

Ychwanegodd fod angen 'ailwampio polisi tai' yng Nghymru ac y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn creu Cwmni Tai Cenedlaethol gyda'r targed o gyflawni 20,000 o gartrefi newydd gwyrdd dros bum mlynedd.

Byddai Plaid Cymru hefyd yn cefnogi Awdurdodau Lleol sy'n dymuno adeiladu Tai Cyngor newydd.

Dywedodd ymgeisydd seneddol Plaid Cymru ar gyfer Ceredigion Ben Lake,

"Dylai pawb yng Nghymru fod yn byw mewn tai diogel, sefydlog ac addas ond mae hynny'n brysur ddod yn fraint llai o bobl bob blwyddyn.

"Mae gan rentwyr yng Nghymru fargen wael: mae 37% o rentwyr preifat yng Nghymru yn ennill llai na £15,000, ac mae bron i hanner yr aelwydydd preifat yng Nghymru yn gwario mwy na 30% o'u hincwm ar gostau tai.

"Mae hyn yn gadael dros 100,000 o aelwydydd heb fawr ddim i'w wario ar gostau byw sylfaenol fel bwyd, gwres neu drafnidiaeth.

"Bydd Plaid Cymru yn helpu'r bobl hynny trwy greu credyd treth newydd o hyd at £25 yr wythnos i aelwydydd sy'n talu dros 30% o'u hincwm ar rent preifat, gan ddarparu rhyddhad a hyblygrwydd sydd fawr angen ar bobl wario ar anghenion hanfodol eraill fel bwyd, gwres a chludiant.

"Mae hyn yn adlewyrchu diffyg parodrwydd llywodraethau olynol i fuddsoddi mewn tai cymdeithasol newydd dros y cyfnod. Mae Llafur a'r Torïaid wedi methu ein cymunedau o ran tai.

Ychwanegodd,

"Mae angen ailwampio polisi tai yng Nghymru, gan ddod â miloedd o gartrefi gwag yn ôl i ddefnydd a chreu system gynllunio sy'n gwasanaethu ein cymunedau yn hytrach nag elw corfforaethau tai.

"Bydd llywodraeth Plaid Cymru yng Nghymru yn creu Cwmni Tai Cenedlaethol gyda'r targed o greu 20,000 o gartrefi newydd gwyrdd dros bum mlynedd.

"Byddwn hefyd yn cefnogi Awdurdodau Lleol sy'n dymuno adeiladu Tai Cyngor newydd a sicrhau y bydd yr holl dai newydd yn cael eu hinswleiddio i'r safonau uchaf ac yn cynnwys ffotofoltäig ar gyfer cynhyrchu trydan a gwresogi dŵr solar.

"Nid adeilad yn unig yw cartref. Mae'n darparu to dros bennau pobl. Mae'n darparu diogelwch a diogelwch. Mae angen i ni weld y tu hwnt i'r brics a'r morter a deall effaith ehangach tai fforddiadwy o ansawdd da yn ein gwlad.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.