Cyflog byw go-iawn yw’r cam cyntaf tuag at wneud gwaith yn “deg a pharchus”

hywel_conf.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu cyhoeddi Adolygiad Matthew Taylor o Arferion Gwaith Modern ond mae’n dweud nad yw’n mynd yn ddigon pell.

Dywed y blaid mai’r cam cyntaf tuag at wneud gwaith yn economi’r DG yn "deg a pharchus”, fel y dywed yr adroddiad, yw sicrhau fod cyflog byw gwirioneddol yn cael ei dalu i bob gweithiwr.

Croesawodd llefarydd y blaid ar waith a phensiynau, Hywel Williams, yr adroddiad er nad yw’n mynd yn ddigon pell. Croesawodd yn arbennig argymhelliad yr adroddiad y dylid caniatáu i weithwyr ar gontractau dim oriau ofyn am oriau sefydlog.

Mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu’n gyson, gan alw ar Lywodraeth Cymru i wahardd contractau dim oriau gorfodol, ac y mae wedi gorfodi pleidlais ar saith achlysur gwahanol. Trechwyd yr holl bleidleisiau gan i’r Blaid Lafur fethu â chefnogi ymdrechion Plaid Cymru.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar DWP, Hywel Williams:

“Mae’r adroddiad yn gwneud rhai cynigion sydd i’w croesawu, a phetaent yn cael eu gweithredu, buasent yn gam enfawr tuag at wneud gwaith yn deg a pharchus, sef nod honedig yr adroddiad.

“Rwy’n falch fod yr adroddiad yn argymell caniatáu i weithwyr ar gontractau dim oriau ofyn am oriau sefydlog, ond dylai hyn fynd ymhellach - ni ddylid gorfodi neb i weithio ar gontractau dim oriau.

“Dylai contractau dim oriau fod yn eithriad, sy’n cael eu caniatáu yn unig os bydd y ddwy ochr yn cytuno o’u gwirfodd. Rydym wedi gorfodi pleidlais yn y Cynulliad Cenedlaethol ar saith achlysur gwahanol i ddileu contractau dim oriau gorfodol. Gwaetha’r modd, methodd y Blaid Lafur a’n cefnogi bob un tro.

“Prif ddiffyg yr adroddiad yw nad yw’n mynd yn ddigon pell ar fater cyflogau. Bu Plaid Cymru yn ymgyrchu ers tro byd am gyflwyno gwir gyflog byw i godi pobl allan o dlodi mewn gwaith. Ni ddylai’r trethdalwr fod yn sybsideiddio cyflogau tlodi trwy’r system credydau treth.

“Mater o synnwyr cyffredin economaidd yw hyn. Mae pobl sy’n cael eu talu’ iawn yn fwy cynhyrchiol. Byddai gan bobl sydd yn awr ar incwm isel fwy o arian i wario yn eu heconomïau lleol. Byddai hyn yn lleihau costau budd-daliadau lles a’r ddibyniaeth unochrog sydd, ym marn pawb, yn beth na ddylai fodoli.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.