Rhaid mynd i'r afael â 'argyfwng' llwyth gwaith athrawon meddai Plaid Cymru wrth i nifer yr hyfforddeion athrawon yng Nghymru ostwng yn sylweddol

tt.jpg

Nifer y myfyrwyr sy'n hyfforddi i fod yn athrawon wedi gostwng yn sylweddol yng Nghymru.

Yn ymateb i’r ystadegau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw sy’n dangos bod nifer y myfyrwyr sy'n hyfforddi i fod yn athrawon wedi gostwng yn sylweddol yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru ac ysgrifennydd cabinet cysgodol dros addysg a dysgu gydol oes,

 "Yn sylfaenol, bydd y broblem hon yn parhau nes fod Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael ag argyfwng llwyth gwaith o fewn dysgu.

Mae arolwg diweddar gan Gyngor y Gweithlu Addysg wedi dangos bod 90% o athrawon yn dweud na allant reoli eu llwyth gwaith o fewn eu horiau gwaith cytunedig. Mae Estyn hefyd wedi dangos bod athrawon yng Nghymru yn gweithio ar gyfartaledd pumdeg awr yr wythnos a bod nifer o dyddiau gwaith wedi eu colli oherwydd straen wedi dyblu mwy yn y blynyddoedd diwethaf. Gyda'r math yma o ystadegau, ynghyd a’r methiant i recriwtio staff, nid yw gostyngiad mewn nifer o hyfforddeion athrawon yn dod yn syndod. 

Cred Plaid Cymru fod datganoli tâl ac amodau athrawon yn cynnig cyfle pwysig i unioni'r cydbwysedd rhwng amser dysgu, amser paratoi ac amser hyfforddi. Heb ddefnyddio'r cyfle hwn i fynd i'r afael â'r argyfwng llwyth gwaith, bydd y broblem yn parhau i waethygu. Yn y cyfamser, mae Plaid Cymru wedi amlinellu ein cynigion dros gynyddu'r gweithlu addysgu trwy ddatblygu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer cynorthwywyr. Mae yr un faint o gynorthwyon dysgu yng Nghymru heddiw ac athrawon. Maent eisoes wedi dewis yr ystafell ddosbarth fel eu gweithle a gwyddom fod tua 3,000 ohonynt yn raddedigion, felly mae’n gwneud synnwyr i gynnig cyfle iddynt ddod yn athrawon cymwysedig. Hyd yn oed os mai ond 10% o'r cynorthwywyr dysgu hynny sy’n dewis graddio fel athrawon, byddai dal yn cynhyrchu tua 300 o athrawon i Gymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.