“Atal y Glas rhag gwanio a cholli eu lliw” - Plaid Cymru yn addo cynyddu cyllid yr heddlu

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi addo “atal y Glas rhag gwanio a cholli eu lliw” a hybu cyllid i heddluoedd Cymru.

Mae llefarydd y blaid ar Faterion Cartref, Liz Saville Roberts, wedi addo cynyddu cyllid yr heddlu yng Nghymru trwy ddatganoli plismona i Gymru.

Llynedd, oedodd Llywodraeth y DG gyflwyno fformiwla gyllido newydd i heddluoedd yng Nghymru a Lloegr ar ôl darganfod “gwall ystadegol”. Unwaith i’r fformiwla gyllido newydd gael ei chyflwyno, bydd heddluoedd Cymru £32 miliwn y flwyddyn yn dlotach.

Byddai datganoli plismona yn golygu y byddai heddluoedd Cymru yn rhydd o doriadau arfaethedig y Torïaid o £32 miliwn i’w cyllidebau a byddai’n arwain at £25 miliwn ychwanegol trwy gael eu cyllido trwy fformiwla Barnett; mae hyn yn golygu cyfanswm o wahaniaeth yng nghyllidebau heddluoedd Cymru o £57 miliwn rhwng polisïau Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr.

Mae’r heddluoedd eu hunain o blaid datganoli; felly hefyd y pedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd yng Nghymru. Galwodd Plaid Cymru bleidlais ar ddatganoli plismona pan oedd Mesur Cymru yn mynd trwy’r Senedd. Pleidleisiodd y Blaid Geidwadol yn ei erbyn ac ymatalodd y Blaid Lafur.

Mae 19,704 yn llai o heddweision yng Nghymru and Lloegr ers i’r Torïaid ddod i rym yn 2010 ond mae heddlu’r Alban wedi ei eithrio o doriadau’r Torïaid oherwydd bod plismona wedi ei ddatganoli i’r Alban.

Yn ei sylw, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Cartref Liz Saville Roberts:

“Mae gan lywodraethau ddyletswydd i gadw ein gwlad yn ddiogel, ond plymiodd nifer yr heddweision ers i’r Torïaid ddod i rym yn 2010 ac y maent eisiau torri cyllidebau heddlu Cymru o £32 miliwn y flwyddyn. Mae’r heddluoedd eisoes yn dioddef toriadau llym a rhaid i ni atal y Glas rhag gwanio a cholli eu lliw.

“Yr oedd adolygiad y Torïaid cyn yr etholiad am newid y fformiwla gyllido er mwyn rhoi mwy o bwyslais ar ddata cymdeithasol-economaidd a ffigyrau trosedd mwy cyffredinol na fyddai wedi rhoi ystyriaeth briodol i wahaniaethau baich gwaith pob llu. Buasai wedi bod o les i ardaloedd trefol fel Llundain ar draul heddluoedd Cymru. Cafwyd oedi i’r newid, ond dylai pleidleiswyr fod yn sicr, unwaith i’r etholiad hwn fod drosodd, y bydd y Torïaid yn trio eto.

“Petaem yn datganoli plismona i Gymru, nid yn unig y byddai modd i ni ganolbwyntio ar flaenoriaethau plismona Cymreig, ond buasent hefyd yn cael eu cyllido yn ôl poblogaeth. Dengys ffigyrau gan Heddlu Dyfed Powys yn dangos y byddai cyllido ein heddluoedd yn unol â phoblogaeth yn golygu £25 miliwn yn ychwanegol i’r pedwar llu heddlu yng Nghymru, a bu7asentw edi eu heithrio o’r toriad o £32 miliwn o San Steffan.

“Y gwahaniaeth rhwng polisi’r Torïaid a pholisi Plaid Cymru yw £57 miliwn y flwyddyni blismona Cymru. Byddwn yn pwyso ar lywodraeth San Steffan i weithredu fformiwla nad yw’n rhoi pedwar llu heddlu Cymru dan anfantais, ond mae’r achos dros ddatganoli plismona i’r Cynulliad Cenedlaethol yn tyfu bob dydd, ac ni fu erioed yn gryfach. Ymddengys mai’r ffordd orau i amddiffyn ein system blismona yw ei thynnu allan o’r agwedd un-maint-i-bawb yn San Steffan a rhedeg system sy’n cael ei datblygu yng Nghymru ac sy’n gweithio i Gymru.

“Dim ond Plaid Cymru all amddiffyn Cymru rhag y Toriaid yn San Steffan. Ymataliodd y Blaid Lafur ar ddatganoli plismona – mae pleidlais i Lafur yn bleidlais i status quo gwrthblaid wan a digyfeiriad, fydd yn rhoi rhwydd hynt i’r Toriaid.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.