Toriad mewn TAW, nid treth twristiaeth, sydd ei angen i hybu economi Cymru

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda chynigion i godi tâl am blastig gwaredadwy

Mae AC Plaid Cymru Steffan Lewis heddiw wedi galw am ostyngiad mewn TAW ar wasanaethau cysylltiedig â thwristiaeth i hybu economi Cymru a chroesawodd gynigion i ystyried trethu plastig gwaredadwy.

Dywedodd Steffan Lewis AC ei fod yn edrych ymlaen at i’r Ceidwadwyr Cymreig sicrhau toriad mewn TAW yn y sector twristiaeth gan eu llywodraeth yn Llundain, o gofio eu diddordeb sydyn yn y diwydiant. Dywedodd na ddylid ystyried unrhyw dreth ychwanegol ar dwristiaeth, gan ddadlau yn hytrach am gyfradd is o TAW ar wasanaethau twristiaeth megis gwestai, bwytai ac atyniadau ymwelwyr.

Meddai AC Plaid Cymru Steffan Lewis:

“Twristiaeth yw anadl einioes yr economi mewn llawer rhan o Gymru. Mewn byd sy’n gynyddol gystadleuol ac wedi globaleiddio, mae arnom angen bob mantais i werthu Cymru fel cyrchfan ymwelwyr. Cred Plaid Cymru y gallai torri TAW ar wasanaethau cysylltiedig â thwristiaeth roi hwb enfawr i economi Cymru.

“Mae’r rhan fwyaf o wledydd Ewrop eisoes yn codi cyfradd TAW is ar wasanaethau twristiaeth. Pan gyflwynodd Iwerddon gyfradd TAW is ar y sector twristiaeth, canfu dadansoddiad Gweinyddiaeth Gyllid Iwerddon fod hyn wedi gweithredu fel sbardun i gyflogaeth. Mae ffigyrau a gynhyrchwyd gan Ymgyrch Torri TAW Twristiaeth yn awgrymu y gallai ychwanegu £167,033,089 at economi Cymru bob blwyddyn.

“Mae’r cynnig i godi treth twristiaeth ychwanegol yng Nghymru yn syniad a roddwyd gerbron gan Lywodraeth Lafur Cymru. Yn y cyfamser, mae Plaid Cymru wedi dadlau’n gyson am doriad mewn TAW ar dwristiaeth yng Nghymru. Os yw’r Torïaid am gynyddu nifer ymwelwyr a hybu gwaith yn y sector twristiaeth, yna efallai mai gostwng TAW ar dwristiaeth yw’r ateb. Petaent am wneud hynny, gallent gyflwyno hyn mewn ychydig wythnosau pan gyhoeddir cyllideb y DG.

“Mae Plaid Cymru yn croesawu’r newydd fod Llywodraeth Cymru yn ystyried treth ar blastig gwaredadwy. Bu’n bolisi ers amser gan Blaid Cymru i ailadrodd llwyddiant y tâl am fagiau plastig a lleihau’r defnydd o blastig megis cartonau cludo polystyren a chwpanau coffi nad oes modd eu hailgylchu. Wrth i Gymru ddechrau llunio ein system dreth wahanol ein hunain, dylem ganolbwyntio nid yn unig ar sut i godi arian i lenwi’r coffrau cyhoeddus, ond hefyd sut y gallwn ddefnyddio’r mecanweithiau sydd gennym i newid pethau er gwell.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.