Ymateb Plaid Cymru i Erthygl 50

field.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, ac aelod Cymru ar Bwyllgor Dethol Ty'r Cyffredin ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i benderfyniad llywodraeth San Steffan i danio Erthygl 50.

Dywedodd Jonathan Edwards:

“Mae Llywodraeth Prydain wedi gwneud penderfyniad i olrhain y Brexit mwyaf eithafol posib ac mae’r wrthblaid Lafur wan a rhanedig wedi eu galluogi nhw i wneud hynny.

“Does dim rhaid i ni ddilyn y trywydd yma. Mae ffordd well – ffordd synhwyrol a chymhedrol, yn gwarchod ein cysylltiadau economaidd gyda gweddill y byd a’n haelodaeth o’r farchnad sengl; gwarchod yr arian Ewropeaidd mae cymaint ledled Cymru a gweddill Ynysoedd Prydain yn elwa ohono; a gwarchod y cyfleodd i bobl ifanc ehangu eu gorwelion a’u gyrfaoedd.

“Dwedodd y Prif Weinidog y bydd hi’n sicrhau cytundeb rhwng gweldydd y Deyrnas Gyfunol cyn dechrau negodi Brexit ond yn hytrach, mae hi’n ymddwyn fel petai hi’n bennaeth ar wladwriaeth Brydeinig unedol, yn anwybyddu’n llwyr y ffaith mai Prif Weinidog ar Undeb o bedwar aelod yw hi. Mae’r wrthblaid Lafur wan a rhanedig wedi gadael i hyn ddigwydd ac mae Llywodraeth Lafur llwfr yn dal i esgeuluso ei dyletswydd i gynrychioli diddordebau pobl Cymru.

“Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol wedi rhoi’r wladwriaeth ar drywydd tuag at ddibyn clogwyn ond does dim rhaid i ni barhau ar y trywydd yma. Bydd Plaid Cymru yn brwydro dros ganlyniad mwy synhwyrol i’r refferendwm sydd yn blaenoriaethu swyddi, cyflogau a safonau byw ein pobl cyn obsesiynau ideolegol anghyfrifol.”

JillEvansEUwebsite.jpg

Wrth siarad ym Mrwsel heddiw, dywedodd Jill Evans ASE:

“Er bod tanio Erthygl 50 yn arwydd o ddechrau’r DG yn gadael yr UE, rhaid iddo hefyd fod yn arwydd o ddechrau adfywiad Cymru fel gwlad annibynnol Ewropeaidd.

“Mae llywodraeth y DG yn barod i neidio’n bendramwnwgl allan o’r UE heb gymryd i ystyriaeth unrhyw un o’r blaenoriaethau a amlinellwyd ym Mhapur Gwyn Cymru a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

“Byddaf yn ceisio am bob cyfle i ganfod y cyfloedd gorau i Gymru allan o’r terfysg sydd yn ein wynebu. Byddaf yn ceisio achub ar unrhyw gyfleoedd i ddylanwadu ar y negodiadau i’n cadw ni o fewn y Farchnad Sengl a chael y gallu i barhau i gymryd rhan yn y nifer fawr o raglenni UE sydd bod o fudd i Gymru.

“Dydyn ni heb gyflawni ein llawn botensial a rhaid i heddiw gofnodi dechrau ein hymdrech i ganfod ffyrdd amgen o wneud hynny.

“Wrth i’r negodiadau ddechrau, bydd Senedd Ewrop yn dechrau trafod ei safbwynt ei hun. Byddaf yn parhau i sicrhau bod llais Cymru’n cael ei glywed yn Ewrop bob cam o’r cyfnod negodi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.