Dadl Plaid i alw am bolisi ‘dim troi allan’ i warchod plant yng Nghymru

Bethan-Jenkins.jpg

Heddiw bydd Grwp Cynulliad Plaid Cymru yn cynnal dadl yn y Senedd ar y mater o blant mewn cartrefi sy’n wynebu cael eu troi allan yng Nghymru.

Mae ymchwil gan Shelter Cymru yn amcangyfrif ar gyfer 2015-16 for 500 o blant wedi eu troi allan o gartrefi cymdeithasol, gyda’r broses yn costio tua £24.3 miliwn y flwyddyn i Wasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Bydd y ddadl yn cael ei harwain gan yr AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Bethan Jenkins AM, ac yn canolbwyntio ar yr hyn ddylai Llywodraeth Cymru fod yn ei wneud i daclo’r broblem.

Mae disgwyl i Bethan Jenkins AC ddweud:

“Rhwng y ddadl hon a’r Nadolig, bydd 16 o blant yn colli eu cartrefi yn dilyn cael eu troi allan.

“Bydd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymreig yn gwario dros £600,000 yn delio gyda chanlyniadau hyn.

“Mae’r plant yn debygol o wynebu oes o sgil-effeithiau ar eu hiechyd, eu haddysg, ac o ganlyniad eu lefelau incwm.

“Mae hi’n iawn fod Llywodraeth Cymru wedi eu canmol am gyflwyno dyletswydd i atal digartrefedd ar awdurdodau lleol.

“Ond dim ond rhan o’r hyn y dylid ei wneud i atal pobl rhag cael eu troi allan ac atal digartrefedd yw deddfwriaeth. Mae llawer mwy y dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leo lei wneud i sicrhau fod gennym bolisi ‘dim troi allan’ i blant.

“Rhaid sicrhau fod landlordiaid cymdeithasol, cymdeithasau tai ac adrannau budd-dal tai yn cyfathrebu’n well gyda’i gilydd.

“Dylid hefyd hyfforddi swyddogion tai yn well er mwyn adnabod ffactorau all fod y tu ol i’r ffaith fod pobl yn methu taliadau rhent megis problemau iechyd meddwl, camddefnydd cyffuriau neu ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

“Nid yw hi fyth yn deg i gosbi plentyn am ymddygiad eu rhieni. Mae’r sefyllfa bresennol yn methu cannoedd o bobl ifanc bregus yng Nghymru – rhaid rhoi terfyn ar hyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.