Twristiaeth

Un o’r diwydiannau mwyaf o ran maint a phwysigrwydd i Gymru yw twristiaeth. Bu Cymru’n enwog ers amser maith am ei chroeso cynnes i ymwelwyr ac mae’r ystadegau’n dangos pa mor bwysig yw twristiaeth i’r wlad gyfan.

 • Bydd twristiaid yn gwario tua £14 miliwn y dydd yng Nghymru, sydd yn gyfanswm o dua £5.1 biliwn y flwyddyn.
 • Mae dadansoddi pellach yn dangos taw Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) blynyddol sector twristiaeth Cymru yw £2,844 miliwn, a bod y diwydiant twristiaeth yn cefnogi 122,900 o swyddi.
 • 10,000 o fusnesau yn y wlad wedi eu cysylltu â’r diwydiant.
 • Yn 2009, roedd cyfanswm cyfraniad y diwydiant twristiaeth yn gyfrifol am £6.2 biliwn o Gynnyrch Domestig Gros (GDP) Cymru, sydd gyfwerth â 13.3%. Mae hyn yn fwy na 8.6% yn Lloegr a 10.4% yn yr Alban.
 • Mae yna botensial sylweddol ar gyfer rhagor o dwf. Yn ôl rhagolwg gan Deloitte, fe allai’r economi ymwelwyr gynnal 188,000 o swyddi yng Nghymru erbyn 2020, fyddai’n 13.7% o holl gyflogaeth y wlad.
 • Yn 2014, Iwerddon, Ffrainc a’r Almaen oedd ymhlith y 3 wlad tramor a gynhyrchai’r mwyaf o dwristiaeth i Gymru, a phob un ohonynt yn bartneriaid o fewn yr UE.
 • O 2010 hyd 2012, roedd 58% o ymwelwyr i Wynedd a arhosodd am o leiaf un noson yn dod o wledydd Ewropeaidd, ac roed hyn yn 45% yng Nghaerdydd.

Beth yw buddion aelodaeth o’r UE?

 • Mae’r UE yn ein galluogi i deithio’n rhydd drwy’r UE. Mae’r UE wedi newid y ffordd byddwn yn teithio. Mae cyfreithiau’r UE wedi arwain y fford tuag at hediadau mwy mynych a rhatach i nifer gynyddol o gyrchfannau.
 • Cafodd ei gyhoeddi’n ddiweddar y byddai pecyn ariannu newydd gan yr UE ar gyfer twristiaeth yng Nghymru gyda chyfanswm gwerth potensial o £85 miliwn – y buddsoddiad unigol mwyaf a wnaed gan yr UE yn y sector.
 • Mae Cymru’n gweithio gyda phartneriaid yn yr UE ar strategaethau twristiaeth i gefnogi ein diwydiant.
 • Mae cyfreithiau’r UE ar yr amgylchedd wedi rhoi traethau glanach i ni a gwell ansawdd aer.
 • Daeth llwybr arfordirol Cymru i fodolaeth diolch i ariannu gan yr UE. Dyma’r ffordd ddi-dor cyntaf ar hyd arfordir cenedlaethol yn y byd.

Beth fyddai’n digwydd pe baem yn gadael yr UE?

 • Fe allai’r aflonyddwch tymor byr fyddai’n cael ei achosi gan bleidlais i adael yr UE ein hynysu o’n partneriaid Ewropeaidd sydd eisoes yn cyflenwi cynifer o ymwelwyr a busnesau i Gymru.
 • Pe bai’r DG yn gadael yr UE, byddai’n rhoi’r cysyniad o symud yn rhydd o dan amheuaeth.
 • Byddai colli’r ariannu a gawn o’r UE sydd wedi bod mor hanfodol ar gyfer y diwydiant yng Nghymru yn cael effaith anferth.

Beth allwn ni ei wneud yn well o fewn yr UE?

 • Dymuna Plaid Cymru weld buddsoddiad yn y diwydiant yn ehangu yn hytrach na chael ei beryglu. Er enghraifft, dymunwn weld rhan o’r Tour de France yng Nghymru.
 • Mae Plaid Cymru o ddifrif ynglŷn â rhoi Cymru ar y map. Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn dybli’r gyllideb ar gyfer hybu twristiaeth.
 • Byddem yn ceisio sicrhau toriad mewn TAW ar gyfer cwmnïau twristiaeth.
 • Byddem yn penodi 2018 yn flwyddyn ar gyfer hyrwyddo bwyd a diod o Gymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.